AktualnościJarmark na św. Jacka

Oferty programowe na Jarmark na św. Jacka

Urząd Gminy w Klimontowie zwraca się z prośbą do zainteresowanych podmiotów o składanie ofert programowych w zamian za wyłączność na handel (catering) w dniach 15-17 sierpnia 2019 roku (czwartek, piątek, sobota) podczas imprezy pn. Jarmark na św. Jacka. Oferta programowa (Gwiazdy Jarmarku 2019) w formie pisemnej w zaklejonych kopertach prosimy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów w terminie do 14.03.2019 (czwartek) do godz. 1030. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 1100. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, czytelnie, pismem maszynowym lub nieścieralnym atramentem. Informacje dodatkowe można uzyskać pod numerem telefonu: 516086868.

Oferent złoży swoją ofertę w dwóch kopertach – zewnętrznej i wewnętrznej. Zewnętrzna koperta winna być oznaczona w następujący sposób:
Urząd Gminy Klimontów
Jarmark na św. Jacka – catering
nie otwierać przed godz. 1100 dnia 14.03.2019 r.

Wewnętrzna koperta poza oznaczeniami jak wyżej zawierać winna nazwę i dokładny adres oferenta.

Urząd Gminy w Klimontowie zastrzega sobie możliwość nierozstrzygnięcia wyboru oferty spośród przedstawionych bez podania przyczyny.