AktualnościOgłoszenia

Ogłoszenie o konkursie na dyrektora ZPO

Ogłoszenie o konkursie
na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Klimontowie z siedzibą przy ul. Szkolnej 1, 27-640 Klimontów, w skład którego wchodzą Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie i Liceum Ogólnokształcące im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Klimontowie

 1. Organ prowadzący szkołę:
  Gmina Klimontów , ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów
 2. Nazwa i adres placówki, której dotyczy konkurs:
  Zespół Placówek Oświatowych w Klimontowie z siedzibą przy ul. Szkolnej 1, 27-640 Klimontów, w skład którego wchodzą Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie i Liceum Ogólnokształcące im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Klimontowie.
 3. Wymagania wobec kandydatów:
  Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2021 r. poz. 1449, ze zm.).
 4. Wymagane dokumenty:
  Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

  1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu;
  2. koncepcję funkcjonowania i rozwoju Zespołu Placówek Oświatowych w Klimontowie,
  3. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informacje o:
   • stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela, albo
   • stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
   • stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
  4. oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata ;
   • imię ( imiona ) i nazwisko,
   • datę i miejsce urodzenia,
   • obywatelstwo,
   • miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
  5. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt. 3, świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia;
  6. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
  7. w przypadku cudzoziemca – poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie:
   • dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999r. o języku polskim (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 672 ), lub
   • dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub
   • dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego;
  8. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
  9. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
  10. oświadczenia, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  11. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289 z późn. zm.);
  12. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 342) w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.;
  13. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;
  14. poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciele i nauczyciela akademickiego;
  15. w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego- oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany kara dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy za dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2023 poz. 984), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.– Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 743).
  16. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.
 5. Wszelkie dokumenty sporządzone przez kandydata powinny być opatrzone datą i własnoręcznie podpisane, a każda strona zaparafowana.
  Na żądanie komisji konkursowej kandydaci zobowiązani są przedłożyć oryginały dokumentów, których kopie zawiera oferta. Jeżeli na składanych dokumentach widnieją różne nazwiska, należy dołączyć stosowne dokumenty potwierdzające ich zmianę. Przed przystąpieniem do rozmowy komisja konkursowa ma prawo żądać przedstawienia dowodu osobistego kandydata lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość lub obywatelstwo.
 6. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, numerem telefonu kontaktowego z dopiskiem „Konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Klimontowie z siedzibą przy ul. Szkolnej 1, 27-640 Klimontów, w składa którego wchodzą Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie i Liceum Ogólnokształcące im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Klimontowie” lub wysłać na adres: Urząd Miasta i Gminy Klimontów, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów w terminie do dnia 10 sierpnia 2023 r. do godz. 15.00.
  W przypadku przesłania oferty listem poleconym liczy się data doręczenia przesyłki do sekretariatu Urzędu Miasta i Gminy Klimontów.
  W konkursie nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.
 7. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Klimontów, która po zakończeniu prac ulega rozwiązaniu. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie w formie telefonicznej lub w formie listu poleconego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru nie później niż 7 dni przed posiedzeniem komisji konkursowej.
 8. Klauzula informacyjna
  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) informuje, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urząd Miasta i Gminy Klimontów, reprezentowany przez Burmistrza Miasta i Gminy Klimontów z siedzibą ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów.
  2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych, w tym realizacji Państwa praw Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony danych, z którym należy się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@klimontow.pl
  3. Państwa dane będą przetwarzane w związku z realizacja konkursu na stanowisko dyrektora w/w Zespołu Placówek Oświatowych w Klimontowie – w związku z powyższym Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, zgodnie z przepisami prawa, które określa ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe oraz Rozporządzenie MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej.
  4. W celu udziału w postępowaniu konkursowym podanie określonych danych osobowych jest obowiązkowe oraz wynika z w/w przepisów—konsekwencja niepodania danych będzie niedopuszczenie kandydata do wyżej wymienionego konkursu.
  5. W ramach realizowanego celu nie występuje profilowanie, a dane nie będą transferowane poza Polskę.
  6. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane wyłącznie na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom do tego uprawnionym.
  7. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa, zgodnie z instrukcja kancelaryjną.
  8. Posiada pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
  9. W przypadku stwierdzenia o naruszeniu przepisów RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.