Petycje

Petycja

§2 W trybie Ustawy o petycjach (Dz.U.2018.870 tj. z dnia 2018.05.10) – biorąc pod uwagę, iż dbałość o poufność, integralność, dostępność i autentyczność przetwarzanych danych w urzędzie – należy z pewnością do wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji – wnosimy o: 

§2.1) Wykonanie rekonesansu w obszarze związanym z potrzebą stopniowego przygotowywania się do wdrożenia w JST przepisów Dyrektywy 2022/2555 w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu cyberbezpieczeństwa na terytorium Unii – (NIS2). Petycjodawca świadomy jest obowiązującego jeszcze vacatio legis w tym zakresie.

§2.2) Zaplanowanie szkoleń i audytów w tym zakresie.

Oczywiście ABY NASZA PETYCJA NIE BYŁA W ŻADNYM RAZIE ŁĄCZONA Z PÓŹNIEJSZYM ewentualnym trybem zamówienia nie musimy dodawać, że jesteśmy przekonani, iż postępowanie będzie prowadzone z uwzględnieniem zasad uczciwej konkurencji – i o wyborze oferenta będą decydować jedynie ustalone przez decydentów kryteria związane inter alia z aktualnym stanem prawnym, bezpieczeństwem oraz racjonalnym wydatkowaniem środków publicznych.

Zawsze powinny decydować przejrzyste i transparentne oraz jasno określone a priori przez Urząd zasady oraz zasady uczciwej konkurencji przy racjonalnym wydatkowaniu środków publicznych.

§2.3) Aby zachować pełną jawność i transparentność działań – wnosimy o opublikowanie treści petycji na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego (Adresata) – na podstawie art. 8 ust. 1 ww. Ustawy o petycjach – co jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację wszystkich danych. Chcemy działać w pełni jawnie i transparentnie.

Wnioskodawca:
Osoba Prawna
Szulc-Efekt sp. z o. o.
Prezes Zarządu – Adam Szulc
Poligonowa 1
04-051 Warszawa
nr KRS: 0000059459
Kapitał Zakładowy: 222.000,00 pln 
www.gmina.pl

Dodatkowe informacje:
Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 1 Ustawy o petycjach (Dz.U.2018.870 t.j. z dnia 2018.05.10) – osobą reprezentująca Podmiot wnoszący petycję – jest Prezes Zarządu Adam Szulc
Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 5 ww. Ustawy – petycja niniejsza została złożona za pomocą środków komunikacji elektronicznej – a wskazanym zwrotnym adresem poczty elektronicznej jest: cyberbezpieczenstwo@samorzad.pl
Adresatem Petycji – jest Organ ujawniony w komparycji – jednoznacznie identyfikowalny za pomocą uzyskanego z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu – adresu e-mail!