Obwieszczenia

Protokół inwentaryzacyjny

Protokół inwentaryzacyjny nr 2/2019

Sporządzony w związku z zamiarem nabycia przez Gminę Klimontów w drodze komunalizacji niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w trybie art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 ze zm.)

Lp. Położenie, obręb ewid. Numer geod. działki Pow. dz. w ha Rodzaj użyt. KW Rodz. bud. Ilość kon. Ilość lok. mieszk. Wł. użytk., zarząd
1. Goźlice 161/2 1,42 dr KI1S/00097501/1 Skarb Państwa
2. Goźlice 436 0,28 dr KI1S/00097501/1 Skarb Państwa

Uwagi i zastrzeżenia do wyłożonego protokołu można składać w Urzędzie Gminy w Klimontowie (pokój nr 7), tel. 158661100, e-mail: klimontow@klimontow.pl. Po okresie wyłożenia oraz rozpatrzeniu ewentualnych uwag i zastrzeżeń, protokół inwentaryzacyjny zostanie przekazany Wojewodzie Świętokrzyskiemu, jako załącznik do wniosku o przekazanie wymienionych wyżej nieruchomości na rzecz Gminy Klimontów.

Niniejszy protokół wyłożono do publicznego wglądu na okres 30 dni, tj. od 04 listopada 2019 r. do dnia 03 grudnia 2019 r. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Klimontowie oraz opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Klimontowie.