2019Przetargi

Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntów rolnych

Wójt Gminy Klimontów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntów rolnych stanowiących własność Gminy, położonych w miejscowości Klimontów, gmina Klimontów.

Działki będące przedmiotem przetargu nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego a zgodnie z ewidencja gruntów stanowią w całości grunty orne.

 1. Przedmiotem przetargu jest dzierżawa na czas nieoznaczony nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Klimontów, położonych w obrębie Klimontów, składających się z działek nr ewid.:
  • 1208 o pow. 0,3650 objęta księgą wieczystą KI1S/00085776/2
  • 1210 o pow. 0,2060ha objęta księgą wieczystą KI1S/00085776/2
  • 1212/2 o pow. 0,4177ha objęta księgą wieczystą KI1S/00096047/3
  • 1216/2 o pow. 0,3084ja objęta księgą wieczystą KI1S/00095953/0
  • 1264 o pow. 0,3720ha objęta księgą wieczystą KI1S/00091785/3

  Kwota wywoławcza wysokości rocznego czynszu dzierżawnego wynosi: 3 671,00zł (słownie: trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt jeden złotych 00/100).

 2. Postąpienie: nie może być mniejsze niż 1% wywoławczego czynszu dzierżawnego.
 3. Wadium: 367,10zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt siedem złotych 10/100) należy wpłacić do dnia 19.03.2019r.  na konto Urzędu Gminy w Klimontowie: Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu Zdroju O/Klimontów, nr konta 33851700070090090009250066
  Do przetargu zostaną dopuszczone osoby, które przedstawią dowód terminowego wpłacenia wadium. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Klimontowie, osobie, która wygra przetarg i uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy, wadium przepada na rzecz Gminy Klimontów.
 4. Przetarg odbędzie się dnia 25 marca 2019 roku o godz. 900 w siedzibie Urzędu Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, pokój nr 7.
 5. Czynsz za dzierżawę gruntów rolnych jest płatny z góry, 1 raz w roku w terminie do dnia 15 grudnia.
 6. Niniejsze ogłoszenie podane zostanie do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie na stronie internetowej Urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Klimontów.