Nowości

Pulsoksymetry dla Gminy Klimontów

W dniu 16.03.2021 r. Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Marek Jońca przekazał na ręce Burmistrza Miasta i Gminy Klimontów Marka Goździewskiego 30 pulsoksymetrów z przeznaczeniem dla instytucji i organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta i Gminy Klimontów. Ww. pulsoksymetry zostały zakupione z projektu pn. „Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Województwo Świętokrzyskie w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych.