Klimontowska Świetlica Środowiskowa

Rekrutacja do Klimontowskiej Świetlicy Środowiskowej

Gmina Klimontów/Ośrodek Pomocy Społecznej w Klimontowie
zaprasza na kompleksowe, wysokiej jakości środowiskowe usługi społeczne świadczone ramach projektu
„Klimontowska świetlica środowiskowa”
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS
Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem
Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych
Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych
Projekt realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Klimontowie od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r.

Do udziału w świetlicy zapraszamy 50 osób dorosłych zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz 30 dzieci i młodzieży z otoczenia zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – rodzin z terenu Gminy Klimontów.
W ramach projektu utworzony zostanie punkt świadczenia usług społecznych w Gminie Klimontów, gdzie odbywać się będą:
porady psychologiczne, porady prawne, grupy wsparcia.
Dla dzieci prowadzone będą zajęcia świetlicowe, zajęcia taneczne, zajęcia muzyczne, zajęcia językowe (angielski, niemiecki) oraz zajęcia komputerowe.
Usługi prowadzone będą przez wykwalifikowane osoby z doświadczeniem. Odbywać się one będą w świetlicy środowiskowej w Gminnym Ośrodku Kultury w Klimontowie. Zapisy do projektu prowadzone są w Biurze Projektu – Ośrodek Pomocy Społecznej w Klimontowie ul. Zysmana 5, 27-640 Klimontów u Pani Kierownik tel. 158661774
Ilość miejsc w zapisach do projektu jest ograniczona.
Udział w projekcie jest bezpłatny.

Formularz zgłoszeniowy i regulamin uczestnictwa w projekcie dostępny jest w Ośrodku Pomocy Społecznej w Klimontowie.