Klimontowska Świetlica Środowiskowa

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

loga_kss

na zatrudnienie jednej osoby na stanowisko sprzątaczki w świetlicy środowiskowej w projekcie w celu realizacji projektu pt.: „Klimontowska świetlica środowiskowa” Oś priorytetowa RPSW.09.00.00 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem. Działanie RPSW.09.02.00 – Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałanie RPSW.09.02.01 – Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe).

Po sprawdzeniu kompletności i ważności ofert wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejsze oferty złożone przez Wykonawców:
Teresa Bąk, ul. Zysmana 25/9, 27-640 Klimontów
Uzasadnienie wyboru
Oferta spełnia warunki zamieszczone w Zapytaniu ofertowym nr 9/2017/KŚS z dnia 12.04.2017 r., jest najkorzystniejsza cenowo i wynosi 1100,00 zł brutto/za miesiąc.
Podpisanie umowy z wyłonionym Wykonawcą nastąpi w dniu 12.05.2017 r.