Aktualności

To jest Twój czas – wykorzystaj szansę!

Firma Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Kadr Sp. z o. o. zaprasza do udziału w projekcie:

„To jest Twój czas – wykorzystaj szansę!”
nr projektu RPSW.09.01.00-26-0038/17

Celem projektu jest wzrost aktywności społeczno-zawodowej oraz zwiększenie zdolności do zatrudnienia wśród 72 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym zamieszkujących wyłącznie gminach wiejskich należących do obszarów OSI (obszary o najgorszym dostępie do usług publicznych) w województwie świętokrzyskim, osiągnięty w okresie od 07.2018 do 04.2019 r.
Oferujemy bezpłatne wsparcie:

 • Identyfikacja potrzeb i potencjałów UP połączona z opracowaniem ścieżki reintegracji,
 • Warsztaty motywacyjne,
 • Warsztaty autoprezentacji,
 • Trening kompetencji społecznych,
 • Pośrednictwo pracy,
 • Szkolenie komputerowe ECDL DIGCOMP 6 lub równoważny,
 • Szkolenie zawodowe,
 • Staż zawodowy.

W skład grupy docelowej wchodzą osoby zagrożone ryzykiem ubóstwa i wykluczenia społecznego w wieku powyżej 18 lat, zamieszkujących na obszarach OSI województwa świętokrzyskiego w gminach objętych wsparciem (wykaz gmin dostępny na stronie internetowej), w tym:

 • Osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej;
 • Osoby z niepełnosprawnością;
 • Osoby korzystające z Programu Pomoc Żywnościowa 2014-2020,
  w tym:

  • kobiety – min 44 osoby,
  • osoby bierne zawodowo, min 65 osób,
  • osoby bezrobotne niezarejestrowane w PUP, maks. 7 osób,
  • ON, min 4 osoby,
  • osoby z wyższym wykształceniem maks. 7 osób.

Uczestnikom/czkom Projektu zapewniamy profesjonalną kadrę prowadzących, stypendia szkoleniowe i stażowe, certyfikowane szkolenia komputerowe i zawodowe, zwrot kosztów dojazdów, catering.

Szczegółowe informacje dostępne są na plakacie oraz na stronie internetowej.
Zapraszamy do udziału!

Wykorzystaj Szanse plakat