2014Przetargi

Wyjaśnienie treści SIWZ

Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Olbierzowice gmina Klimontów”
Numer ogłoszenia: 94686-2014 data zamieszczenia: 20.03.2014.

Pytanie 1.
Według opisu projektu i STWiORB należy wykonać przyłącza śr. 32 mm w ilości 668 mb. Czy wykonanie przyłączy śr. 32 mm wchodzi w zakres zamówienia. Jeżeli tak, proszę o uzupełnienie przedmiarów.
Odpowiedź.
Nie jest w zakresie.

Pytanie 2.
Według opisu projektu i STWiORB przyłącza należy wykonać z rur PE100 SDR11 PN16, natomiast w przedmiarach ujęte są rury PE80 SDR11. Proszę o określenie jakiego typoszeregu maja być rury PE.
Odpowiedź.
Nie jest w zakresie.

Pytanie 3.
Według projektu i STWiORB należy wykonać zabudowy zestawu pomiarowo-redukcyjnego na przyłączach. Czy wykonanie zabudowy zestawu pomiarowo-redukcyjnego na przyłączach wchodzi w zakres zamówienia. Jeżeli tak proszę o uzupełnienie przedmiarów.
Odpowiedź.
Nie jest w zakresie.

Pytanie 4.
Na odcinku HP21 węzeł 4.3 wodociąg przebiega w drodze i opisany jako projekt odbudowy drogi gminnej nr opinii ZUD 46/05. Czy odbudowa nawierzchni na tym odcinku wchodzi w zakres zamówienia, jeżeli tak proszę o uzupełnienie przedmiarów.
Odpowiedź.
Należy przywrócić drogę do stanu pierwotnego. Przedmiar uzupełniono o nakłady na odbudowę drogi.

Pytanie 5.
Według opisu projektu i STWiORB należy zastosować zasuwy kielichowe typ E2 produkcji Hawle lub AVK, natomiast pozostała armaturę (hydranty, zasuwy kołnierzowe, zawory odpowietrzające, kształtki) należy stosować produkcji Hawle. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie całości armatury żeliwnej (hydranty, zasuwy kielichowe, zasuwy kołnierzowe, zawory odpowietrzające, kształtki) produkcji AVK.
Odpowiedź.
Wymogi Zamawiającego dla armatury.

Hydranty nadziemne PN 16:

 • hydranty nadziemne musza posiadać aktualny atest PZH – załączyć do oferty
 • Aktualny Certyfikat Instytutu Badawczego Pożarnictwa
 • Karty katalogowe oferowanych hydrantów – załączyć do oferty

Hydranty nadziemne z podwójnym zamknięciem:

 • wydajność hydrantu (przy podanym spadku ciśnienia) zgodnie z PN-71/B-02864,
 • głowica z żeliwa sferoidalnego, ze wszystkich stron pokryta fluidyzacyjnie żywicą epoksydową wraz z dodatkową zewnętrzną powłoką proszkową na bazie poliestrowej – odporna na promieniowanie UV,
 • uszczelnienie typu O-ring z gumy NBR,
 • kolumna stalowa, ze wszystkich stron ocynkowana ogniowo wraz z zewnętrzną dwuskładnikową powłoką poliuretanowa,
 • stopa z żeliwa sferoidalnego ze wszystkich stron pokryta fluidyzacyjnie żywicą epoksydową,
 • trzpień ze stali nierdzewnej,
 • grzybek zamykający pokryty całkowicie powłoką elastomerową,
 • owiercenie kołnierzy – ośmiootworowe, zgodnie z PN-EN 1092-2:1999,
 • odwodnienie działające tylko przy pełnym zamknięciu hydrantu, ilość wody pozostałej „zero”,
 • trzpień i wrzeciono ze stali nierdzewnej,
 • dodatkowe zamknięcie w postaci kuli z tworzywa, wewnętrzna budowa komórkowa,
 • kolano odwadniające z Rg;

Kształtki dla rur PE i PVC, DN 50-200, PN16

 • ciśnienie nominalne PN 16,
 • korpus i pierścień dociskowy z żeliwa sferoidalnego,
 • zabezpieczenie antykorozyjne (wewnątrz i zewnątrz) poprzez pokrywanie żywicą epoksydową w technologii fluidyzacyjnej, zapewniające minimalną grubość warstwy 250µm, przyczepność min 12 N/mm2, odporność na przebicie metodą iskrową 3000 V, zgodnie z zaleceniami jakości i odbioru wynikającymi ze znaku jakości RAL 662,
 • kołnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN 1092-2,
 • uszczelka wargowa oraz uszczelka płaska z elastomeru dopuszczonego do kontaktu z woda pitna,
 • pierścień zaciskowy z Ms 58,
 • śruby nierdzewne,
 • połączenia wytrzymałe na rozciąganie

Zasuwy kielichowe:

 • ciśnienie nominalne PN 16,
 • gładki przelot bez gniazda,
 • miękko uszczelniający klin pokryty elastomerem, dopuszczony do kontaktu z woda pitną,
 • korpus i pokrywa wykonane z żeliwa min EN-GJS-400 wg EN 1563,
 • wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej, z walcowanym polerowanym gwintem,
 • uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu O-ring,
 • zewnętrzne uszczelnienie wrzeciona-uszczelka zwrotna, oraz dodatkowo pierścień dławicowy wykonane z elastomeru, zapewniające bardzo dokładne uszczelnienie wrzeciona,
 • śruby łączące pokrywę z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masa zalewową,
 • nakrętka klina wykonana z metalu kolorowego,
 • kielichy wciskowe do rur PE (PE 80/100) i PVC,
 • uszczelnienie rury uzyskane dzięki uszczelce wargowej,
 • zabezpieczenie przed przesunięciem działające niezależnie od uszczelnienia rury, poprzez dociągniecie pierścienia zaciskowego,
 • zabezpieczenie antykorozyjne (wewnątrz i zewnątrz) poprzez pokrywanie żywicą epoksydową w technologii fluidyzacyjnej, zapewniające minimalną grubość warstwy 250 µm, przyczepność min 12 N/mm2, odporność na przebicie metoda iskrową 3000 V, zgodnie z zaleceniami jakości i odbioru wynikającymi ze znaku jakości RAL 662,
 • korpus i pierścień dociskowy z żeliwa sferoidalnego,
 • uszczelka wargowa oraz uszczelka płaska z elastomeru dopuszczonego do kontaktu z woda pitną,
 • pierścień zaciskowy z Ms 58,
 • śruby nierdzewne,
 • połączenie wytrzymałe na rozciąganie

Zasuwy kołnierzowe
Cechy techniczne armatury

 • ciśnienie nominalne PN 16,
 • gładki przelot bez gniazda,
 • pokrywa i korpus stanowią jedną część (brak połączenia śrubowego)
 • łożyskowanie wrzeciona mocowane poprzez zamek bagnetowy,
 • korpus z żeliwa sferoidalnego min EN-GJS-400 wg EN 1563, wewnątrz i zewnątrz epoksydowany,
 • wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej, z walcowanym gwintem, łożysko ślizgowe z POM,
 • tuleja do uszczelek z mosiądzu o małej zawartości cynku, wielokrotne uszczelnienie uszczelkami typu O-ring,
 • klin z żeliwa sferoidalnego min EN-GJS-400 wg EN 1563, konstrukcja przekładkowa z dwoma niezależnymi gumowymi krążkami uszczelniającymi – elastomer dopuszczony do kontaktu z woda pitną,
 • nakrętka klina wykonana z mosiądzu o małej zawartości cynku,
 • kołnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN 1092-2,
 • zabezpieczenie antykorozyjne (wewnątrz i zewnątrz) poprzez pokrywanie żywicą epoksydową w technologii fluidyzacyjnej, zapewniające minimalną grubość warstwy 250 µm, przyczepność min 12 N/mm2, odporność na przebicie metodą iskrową 3000 V, zgodnie z zaleceniami jakości i odbioru wynikającymi ze znaku jakości RAL 662.

Dokumenty bezwzględnie wymagane:

 • oświadczenie dotyczące świadczenia usług serwisowych,
 • ubezpieczenie OC produktu,
 • dokumenty potwierdzające cechy techniczne ( karty katalogowe),
 • aktualne atesty PZH,
 • deklaracje zgodności z PN/EN,
 • certyfikat systemu zapewnienia jakości zgodnie z ISO 9001.

Pytanie 6.
Według opisu i STWiORB należy zamontować zawory odpowietrzające do bezpośredniej zabudowy podziemnej. Czy montaż zaworów odpowietrzających wchodzi w zakres zamówienia, jeżeli tak proszę o uzupełnienie przedmiarów.
Odpowiedź:
Nie ma w zakresie.

Pytanie 7.
Według opisu projektu i STWiORB należy stosować zasuwy typ E2 kielichowe. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie zasuw typ E2 kołnierzowych łączonych z rurami PE za pomocą połączeń zgrzewno-kołnierzowych ( tuleja lub luźny kołnierz).
Odpowiedź:
Tak dopuszcza.

Pytanie 8.
Według przedmiarów należy stosować trójniki (kształtki MMA i MMB) kielichowe i kielichowe z odejściem kołnierzowym. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie trójników kołnierzowych łączonych z rurami PE za pomocą połączeń zgrzewano-kołnierzowych (tuleja na luźny kołnierz).
Odpowiedź:
Tak dopuszcza.

Pytanie 9.
Brak w dokumentacji przetargowej profili sieci wodociągowej. Proszę o załączenie do dokumentacji przetargowej profili sieci wodociągowej.
Odpowiedź:
Projekt przewiduje ułożenie rurociągów poniżej strefy przemarzania na głębokości około 1,6 m, rzeźba terenu nie jest skomplikowana, rozmieszczenie hydrantów i przyłączy domowych zapewnia odpowietrzenie i odwodnienie sieci wodociągowej dlatego też przedstawienie całości zadania na profilach dla wykonawcy posiadającego doświadczenie zgodnie ze specyfikacja nie jest potrzebne.

Pytanie 10.
Brak w dokumentacji przetargowej schematów węzłów wodociągowych. Proszę o załączenie do dokumentacji przetargowej schematów węzłów wodociągowych.
Odpowiedź:
Projekt przewiduje montaż armatury i węzłów poprzez zastosowanie typowych rozwiązań , w projekcie nie przewidziano rozwiązań skomplikowanych wymagających rozrysowania szczegółowych schematów. Rozwiązania zawarte w projekcie dla wykonawcy posiadającego doświadczenie zgodne ze specyfikacja istotnych warunków zamówienia są oczywiste i nie wymagające dodatkowych rysunków.

Pytanie 11.
Według opinii ZUD nr 151/06, opinia Zarządu Dróg Powiatowych w Sandomierzu, część sieci wodociągowej znajduje się w pasie drogowym (arkusz nr 1). Czy w ofercie należy ująć koszt wykonania i uzgodnienia projektu organizacji ruchu oraz opłaty za zajecie pasa drogowego.
Odpowiedź:
Tak, należy ująć, zgodnie z zapisami w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 12.
Według STWiORB należy zastosować kształtki PE dostosowane do zastosowanych rurociągów, natomiast w przedmiarach ujęte są kształtki PE elektrooporowe. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie kształtek PE zgrzewanych doczołowo.
Odpowiedź:
Projekt budowlany przewiduje zastosowanie kształtek elektrooporowych i takie zaleca się do zastosowania, jednak dopuszcza się łączenie rur za pomocą zgrzewania doczołowego pod warunkiem wydruku parametrów zgrzewania z rejestratora zgrzewów do akceptacji każdego zgrzewu przez inspektora nadzoru (wydruk wraz ze zdjęciem zgrzewu , oraz oznaczeniem miejsca lokalizacji na szkicu).

Pytanie 13.
W przedmiarach pozycja 94 d.4.3 należy zamontować kształtkę MMA dn 110/100. Czy nie powinna to być kształtka Dn 125/100. Jeżeli tak proszę o korektę przedmiarów.
Odpowiedź:
Należy zamontować kształtkę MMA Dn 125/100 w załączeniu poprawiony przedmiar.

Pytanie 14.
Brak w dokumentacji przetargowej schematu konstrukcji komory pomiarowej. Proszę o załączenie do dokumentacji przetargowej schematu konstrukcji komory pomiarowej.
Odpowiedź:
Dla montażu armatury przewidziano typową studnię żelbetową o średnicy Dn 1500 z zastosowaniem łączenia na uszczelkę gumowa (elastomerową) i przejść szczelnych dla rurociągów. Ustawienie studni na podsypce żwirowo-piaskowej i typowym fundamencie żelbetowym.

Pytanie 15.
Według schematu komory pomiarowej należy zamontować 1 szt. kołnierza specjalnego S2000 śr. 160 mm, natomiast w przedmiarach ujęte są 2 szt. Proszę o korektę przedmiarów.
Odpowiedź:
Powinien być 1 szt. , w załączeniu poprawiony przedmiar.

Pytanie 16.
Według schematu komory pomiarowej należy zamontować 5 szt. kołnierza specjalnego S2000 śr.110 mm, natomiast w przedmiarach ujęte są 4 szt. Proszę o korektę przedmiarów.
Odpowiedź:
Powinno być 5 szt., w załączeniu poprawiony przedmiar.

Pytanie 17.
Według schematu komory pomiarowej należy zamontować 1 szt. zwężki śr. 150/100 mm, natomiast w przedmiarach ujęte są 2 szt. Proszę o korektę przedmiarów.
Odpowiedź:
Powinna być 1 szt., w załączeniu poprawiony przedmiar.

Pytanie 18.
Według schematu komory pomiarowej należy zamontować 2 szt. zasuw śr. 100 mm, natomiast w przedmiarach ujęta jest 1 szt. Proszę o korektę przedmiarów.
Odpowiedź:
Powinno być 2 szt. zasuw Dn 110 i 1 szt. zasuwy Dn 150, w załączeniu poprawiony przedmiar.

Pytanie 19.
Brak w dokumentacji przetargowej schematu konstrukcji komory redukcyjnej. Proszę o załączenie do dokumentacji przetargowej schematu konstrukcji komory redukcyjnej.
Odpowiedź:
Dla montażu armatury przewidziano typową studnie żelbetową o średnicy Dn 1500 z zastosowaniem łączenia na uszczelkę gumową (elastomerową) i przejść szczelnych dla rurociągów. Ustawienie studni na podsypce żwirowo-piaskowej i typowym fundamencie żelbetowym.

Przedmiar robót – po zmianach