2021Aktualności

Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy

Burmistrz Miasta i Gminy Klimontów

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 poz. 1990 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości

Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

 1. Nr: 1
  • Nr KW: KI1S/00057537/0
  • nr działki, pow., obręb: Nr 108/11, pow. 0,7753 ha, obręb Olbierzowice
  • Przeznaczenie nieruchomości: Teren, na którym znajduje się nieruchomość nie jest objęty MPZP, natomiast zgodnie ze Studium „RP- tereny upraw polowych”
  • Opis nieruchomości: Nieruchomość niezabudowana w kształcie prostokąta, nieuzbrojona
  • Cena wywoławcza: 534,82 zł. (słownie pięćset trzydzieści cztery złote 82/100) rocznie
  • Termin płatności: Do 31 grudnia każdego roku
  • Okres dzierżawy nieruchomości: Na okres 3 lat
  • Uwagi: Na wniosek dzierżawcy (zainteresowanego)

Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Klimontów na stronie internetowej Urzędu, informacja o wywieszeniu wykazu w prasie lokalnej „Echo Dnia” na okres 21 dni t.j. od 12.04.2021 r. do 02.05.2021 r. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu (tj 24.05.2021 r.)

Szczegółowych informacji udziela się w tut. Urzędzie pokój nr 7, tel. 158661100