2015Przetargi

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert
dla zamówienia o szacunkowej wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 EURO
Gmina Klimontów
ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów
klimontow.pl
tel. 158661006, fax 158661847
email: klimontow@klimontow.pl

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na realizację zadania:
„Opracowanie dokumentacji projektowej budynków świetlic wiejskich dla potrzeb lokalnej społeczności w miejscowościach Zakrzów i Borek gmina Klimontów”

 1. Określenie przedmiotu zamówienia
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej, uzgodnień i pozwoleń na budowę dla następujących opracowań:
   „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej z wyposażeniem, oraz placu zabaw w miejscowości Borek gmina Klimontów”
   Realizacja projektu na dz. o nr ewid. 199 o pow. 0,27 ha. Budynek parterowy przeznaczony do spotkań, powierzchnia zabudowy do 200 m2, powierzchnia użytkowa do 130 m2, kubatura do 1000 m3, dach dwuspadowy. Urządzenie placu zabaw, zagospodarowanie terenu: miejsca postojowe do 9 szt, w tym jedno dla osoby niepełnosprawnej, altana rekreacyjna, chodniki i utwardzenie terenu, ogrodzenie panelowe. Woda z lokalnej studni, odprowadzenie nieczystości do własnego zbiornika na nieczystości ciekłe.
   „Opracowanie dokumentacji rozbiórki istniejącego budynku i dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej z wyposażeniem oraz placu zabaw w miejscowości Zakrzów gmina Klimontów”
   Realizacja projektu na działce o nr ewidencyjnym 282 o pow. 0,16 ha. Budynek parterowy, poddasze użytkowe, powierzchnia zabudowy do 300 m2, powierzchnia użytkowa – do 230 m2, kubatura do 1500 m3, dach wielospadowy. Urządzenie placu zabaw, zagospodarowanie terenu: miejsca postojowe 9 szt. w tym jedno dla osoby niepełnosprawnej, altana rekreacyjna, dojścia i dojazdy, ogrodzenie panelowe. Przyłącze wodociągowe do sieci wodociągowej, odprowadzenie nieczystości do własnego zbiornika na nieczystości ciekłe.
  2. Zakres dokumentacji obejmuje opracowanie:
   • uzyskanie map do celów projektowych
   • 4 egz. projektu technicznego dla każdego zadania do pozwolenia na budowę
   • 1 egz. przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich dla każdego opracowania
   • 1 egz. w/w dokumentacji w wersji elektronicznej w formie PDF dla każdego opracowania
   • uzyskanie wszelkich uzgodnień, decyzji, opinii, pozwoleń na budowę.
 2. Termin wykonania zamówienia:
  Do dnia 31.12.2015 roku.
 3. Opis wymagań stawianych Wykonawcy
  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają wymagania dotyczące:

  • posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
  • posiadania wiedzy i doświadczenia tj, Wykonawca zobowiązany jest do wykazania się wykonaniem co najmniej jednej dokumentacji technicznej dotyczącej projektowania świetlicy wiejskiej.

   Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca dołączy do oferty dowód dotyczący wykonanej usługi z podaniem jej przedmiotu, wartości i podmiotów na rzecz których usługa została wykonana oraz winien wykazać, że wskazane usługi zostały wykonane w należyty sposób. Nieprzedłożenie dokumentów skutkować będzie odrzuceniem oferty.

 4. Opis sposobu wyboru najkorzystniejszej oferty.
  Oferta z najniższą ceną złożoną przez Wykonawcę, spełniającego określone wymagania zostanie wybrana jako najkorzystniejsza: cena – 100%
 5. Miejsce i termin składania ofert:
  Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów – sekretariat osobiście, przesłać pocztą w terminie do dnia 17.09.2015 roku. do godz. 1500.
  Oferta powinna być sporządzona na „Formularzu ofertowym” – druk do pobrania na stronie internetowej bip.klimontow.akcessnet.net.
 6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), adres wykonawcy którego ofertę wybrano zastanie zamieszczona na stronie internetowej klimontow.pl.
  Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postepowania bez podawania przyczyny unieważnienia.
 7. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia.
  Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać w Urzędzie Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów lub telefonicznie pod nr tel. 158661006, email: klimontow@klimontow.pl.
 8. Osoba odpowiedzialna za kontakty z Wykonawcami:
  Dorota Szemraj
 9. Załączniki:
  • formularz oferty
  • projekt umowy
  • mapa terenu.