2017Przetargi

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert
dla zamówienia o szacunkowej wartości nieprzekraczającej
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro
Gmina Klimontów
ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów
klimontow.pl
tel. 158661006 fax 158661847
email: klimontow@klimontow.pl

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na realizacje zadania:
„Opracowanie projektów uzupełnienia oświetlenia ulicznego na terenie gminy Klimontów”

 1. Określenie przedmiotu zamówienia
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie:

  1. Dokumentacji projektowo-kosztorysowej uzupełnienia oświetlenia ulicznego odrębnego dla każdej miejscowości dla niżej podanych ilości lamp (LED): Byszów – 2 szt., Góry Pęchowskie – 1 szt., Klimontów – 3 szt., Konary Kolonia – 2 szt., Olbierzowice – 3 szt., Ułanowice – 3 szt.
  2. Rzeczowy zakres dokumentacji obejmuje opracowanie:
   • sporządzenie wniosku i uzyskanie warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia dla proponowanych punktów oświetlenia drogowego,
   • 4 egz. projektu technicznego do zgłoszenia zamiaru wykonania robot,
   • 1 egz. przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego, w formie papierowej i 1 egz. na nośniku elektronicznym. Projekt ma zawierać niezbędne uzgodnienia pozwalające na jego realizację.
 2. Termin wykonania zamówienia: do dnia 20.11.2017 roku.
 3. Opis wymagań stawianych Wykonawcy
  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają wymagania dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, tj. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że przy realizacji zamówienia będzie dysponował:

  • co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności elektrycznej.
 4. Opis sposobu wyboru najkorzystniejszej oferty
  Oferta z najniższą ceną złożoną przez Wykonawcę, spełniającego określone wymagania zostanie wybrana jako najkorzystniejsza: cena – 100%
 5. Miejsce i termin składania ofert:
  Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów – sekretariat osobiście, przesłać pocztą w terminie do 20.09.2017 r. godz. 15.00
  Oferta powinna być sporządzona na „Formularzu ofertowym” – druk do pobrania na stronie internetowej bip.klimontow.akcessnet.net.
 6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), adres wykonawcy którego ofertę wybrano zostanie zamieszczona na stronie internetowej klimontow.pl
  Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny unieważnienia.
 7. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia
  Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać w Urzędzie Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów lub telefonicznie pod nr tel. 158661006, email: klimontow@klimontow.pl