2017Przetargi

Zmiana treści SIWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych” ogłoszenie BZP nr 583950-N-2017 z dnia 06.09.2017 r.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm), dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia na: „Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych”

Zamawiający zmienia przedmiar robót dla zadania: Remont drogi gminnej w m. Pęchów nr ewid. dz. 96, 110 od km 0+000 do km 0+720.