2018Przetargi

Zaproszenie do składania ofert

Wykonanie projektu graficznego oraz wykonanie i dostarczenie 2 sztuk tablic informacyjnych poziomych, zewnętrznych (wolnostojących na metalowych słupkach) dla Projektu pn.: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Klimontów ul. Sandomierska – Adamczowice i ul. Partyzantów, gm. Klimontów”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe”, Działanie 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020