AktualnościKlimontowska Świetlica Środowiskowa

Zaproszenie do udziału w projekcie

loga_kss

Gmina Klimontów/Ośrodek Pomocy Społecznej w Klimontowie
Zaprasza na kompleksowe, wysokiej jakości środowiskowe usługi społeczne świadczone w ramach projektu
„Klimontowska świetlica środowiskowa”

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych

Projekt realizowany jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Klimontowie od 01.01.2017 do 31.12.2018 r.
Do udziału w świetlicy zapraszamy rodziny z terenu Gminy Klimontów tj. dorosłych, dzieci i młodzież znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej.
W ramach projektu utworzony został Punkt Świadczenia Usług Społecznych w Gminie Klimontów, gdzie odbywają się:
porady psychologiczne, porady prawne, grupy wsparcia.
Dla dzieci prowadzone są zajęcia świetlicowe, zajęcia taneczne, zajęcia muzyczne, zajęcia językowe ( angielski),oraz zajęcia komputerowe.

Usługi prowadzone są przez wykwalifikowane osoby z doświadczeniem. Odbywają się one w świetlicy środowiskowej w Gminnym Ośrodku Kultury w Klimontowie. Zapisy do projektu prowadzone są w Biurze Projektu – Ośrodek Pomocy Społecznej w Klimontowie ul. Zysmana 5, 27-640 Klimontów u Pani Kierownik tel. 158661774
Udział w projekcie jest bezpłatny.
Formularz i szczegółowy regulamin uczestnictwa w projekcie dostępny jest w Ośrodku Pomocy Społecznej w Klimontowie.