2016Przetargi

Zapytanie ofertowe

Wójt Gminy Klimontów zaprasza do złożenia ofert na realizację zadania
”Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Klimontów, ich transport oraz przetrzymywanie w schronisku dla bezdomnych zwierząt”.

Oferta winna zawierać:

 1. określenie oferenta
 2. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z systemu zamówień publicznych
 3. cenę brutto – zgodnie z załączonym formularzem ofertowym
 4. parafowany projekt umowy
 5. aktualny dokument potwierdzający prawo do dysponowania schroniskiem-dokument ważny na czas realizacji zamówienia
 6. aktualne zezwolenie na prowadzenie schroniska dla zwierząt
 7. oświadczenie Wykonawcy o współpracy z lekarzem weterynarii

Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi w oparciu o najniższą cenę.

O wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zawiadomi Wykonawców za pośrednictwem strony internetowej: www.bip.klimontow.akcessnet.net
Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnej oferty.
Miejsce i termin składania ofert:
Urząd Gminy w Klimontowie 27-640 Klimontów ul. Zysmana 1 do dnia 14.01.2016 do godziny 15-tej.

Termin realizacji zadania: od 20 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Wykonawca zobowiązany będzie do:

 1. odbioru bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Klimontów po telefonicznym wezwaniu przez pracownika Urzędu Gminy w Klimontowie
  1. niezwłocznie, jednak nie później niż do 12 godzin od przyjęcia zgłoszenia,
  2. w przypadkach zgłoszenia zwierząt rannych, chorych lub stanowiących bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa publicznego ze względu na swą agresywność – do 2 godzin od przyjęcia zgłoszenia,
 2. wykonania zadania przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia oraz przy zastosowaniu specjalistycznych pojazdów transportowych, specjalistycznego sprzętu do wyłapywania zwierząt posiadającego stosowne atesty,
 3. zapewnienie przy wyłapywaniu i transporcie zwierząt , w razie potrzeby pomocy lekarsko-weterynaryjnej,
 4. przetrzymywania wyłapanych zwierząt w schronisku dla bezdomnych zwierząt do czasu znalezienia opiekuna lub do końca ich życia,
 5. zapewnienia wyłapanym zwierzętom opieki weterynaryjnej, w tym odrobaczenia, likwidacji pasożytów zewnętrznych (odpchlenie), kompletu szczepień (wścieklizna oraz choroby zakaźne), obligatoryjnej sterylizacji lub kastracji,którą należy przeprowadzić niezwłocznie po zakończeniu kwarantanny zwierzęcia jeżeli pozwala na to wiek zwierzęcia i/lub stan jego zdrowia,
 6. prowadzenie ewidencji przyjętych do schroniska zwierząt z terenu gminy Klimontów, w tym informowanie (w formie pisemnej) Zamawiającego co kwartał o wykonanych zabiegach weterynaryjnych, każdym przypadku zgonu, eutanazji, adopcji i ucieczce zwierzęcia,
 7. poniesienia pełnej odpowiedzialności za zapewnienie należytych warunków dla wyłapanych bezdomnych zwierząt.