2014Przetargi

Zapytanie ofertowe

Zamawiający: Gmina Klimontów, 27-640 Klimontów, ul. Zysmana 1, zaprasza do złożenia ofert na:

SPORZĄDZANIE PROJEKTÓW DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY I DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY KLIMONTÓW

Podstawa prawna: art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 907, 984, 1047, 1473 , z 2014r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146, 1232)

Przedmiot zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie sporządzania projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz projektów decyzji o warunkach zabudowy na terenie Gminy Klimontów, o których mowa w rozdziale 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2012r. poz. 647), wraz z załącznikami do tych decyzji wynikającymi z przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ( t.j. Dz.U. z 2003r. , Nr 164, poz. 1588), przez osobę wpisaną na listę samorządu zawodowego urbanistów lub architektów, w tym przeprowadzanie analiz funkcji cech zabudowy i zagospodarowania terenu w roku 2015 ( od dnia zawarcia umowy do 31.12.2015r.), a także projektów decyzji zmieniających w/w decyzje.

Na podstawie ostatnich 12 miesięcy przewiduje się sporządzenie w 2015 roku:

 1. około 45 projektów decyzji o warunkach zabudowy;
 2. około 6 projektów decyzji zmieniających decyzję o warunkach zabudowy
 3. około 10 projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 4. około 1 projektu zmieniającego decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

ilość ta jednak może ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia w zależności od ilości wniosków.

Zamówienie obejmuje także:

 1. przeprowadzenie analizy, o której mowa w art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu przestrzennym oraz prowadzenie analizy, o której mowa w w/w rozporządzeniu w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 2. każdorazowe wskazanie organów, o których mowa w art. 53 ust. 4, 60 i 64 w/w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, do których należy wystąpić o uzgodnienie projektu decyzji;
 3. wprowadzenie do sporządzonych projektów przedmiotowych decyzji uwag i ustaleń wynikających z uzgodnień organów, o których w w/w przepisach, celem przygotowania decyzji do wydania;
 4. poprawianie sporządzonego projektu decyzji, w przypadku odmowy uzgodnienia projektu decyzji ze względu na niewłaściwe zapisy w nim zawarte;
 5. przygotowanie projektów decyzji o odmowie ustalenia warunków zabudowy lub inwestycji celu publicznego, w przypadku stwierdzenia po przeprowadzonej analizie, o której mowa powyżej, braku możliwości ustalenia warunków zabudowy lub lokalizacji inwestycji celu publicznego, a także w przypadku odmowy uzgodnienia któregokolwiek z organów, o których mowa w art. 53 ust. 4, art. 60 i 64 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 6. Przygotowanie projektów decyzji o odmowie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o odmowie zmiany decyzji o warunkach zabudowy, w przypadku stwierdzenia, że nie jest ona możliwa, tj. nie jest zgodna z analizą, o której mowa wyżej.

Warunki udziału w postępowaniu:

 1. ważne zaświadczenie o wpisie na listę izby samorządu zawodowego urbanistów lub architektów osoby, która będzie sporządzała projekty decyzji ( w przypadku złożenia kserokopii dokumentu, osoba podpisująca ofertę zobowiązana jest potwierdzić ją za zgodność z oryginałem);
 2. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej ( w przypadku złożenia kserokopii dokumentu, osoba podpisująca ofertę zobowiązana jest potwierdzić je za zgodność z oryginałem);

Zobowiązanie się do:

 1. zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego w przypadku udzielenia zamówienia;
 2. wykonywania prac zgodnie z umową a także należytą starannością oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Termin realizacji zamówienia: 
Termin rozpoczęcia świadczenia usług od dnia zawarcia umowy do 31.12.2015r.
Termin na sporządzenie pojedynczego wstępnego projektu decyzji (tzn. „do uzgodnień 14 dni od dnia przekazania.
Termin na sporządzenie pojedynczego końcowego projektu decyzji (tzn. „uwzględniającego uzgodnienia”) 7 dni do dnia przekazania.
Zamawiający zastrzega sobie prawo:

 1. zamknięcia procedury bez wyboru oferty bez podawania przyczyn;
 2. odwołania niniejszego postępowania bez podania przyczyn.

Kryterium wyboru – najniższa cena
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:
Cena (jako cenę należy rozumieć kwotę brutto za zamówienie).

 1. sporządzenia projektów decyzji o warunkach zabudowy ( w tym odmowa ustalenia warunków zabudowy);
 2. sporządzenia projektów decyzji zmieniających decyzję o warunkach zabudowy;
 3. sporządzenia projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ( w tym odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego);
 4. sporządzanie projektów decyzji zmieniających decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Przy ocenie oferty decydujące znaczenie będzie miała kwota brutto za sporządzenie poszczególnych projektów decyzji w 2015 roku, ustala się następujący sposób:

 1. w przypadku decyzji o warunkach zabudowy (DWZ): przewidywana ilość projektów (DWZ) w 2015r. x oferowana cena brutto za sporządzenie pojedynczego projektu (DWZ) = kwota brutto za sporządzenie projektów (DWZ) w 2015r.
  tj. 45 x oferowana cena brutto = kwota brutto
 2. w przypadku decyzji o zmianie decyzji o warunkach zabudowy (DZWZ): przewidziana ilość projektów (DZWZ) w 2015r. x oferowana cena brutto za sporządzenie pojedynczego projektu (DZWZ) = kwota brutto za sporządzenie projektów (DZWZ) w 2015r.,
  tj. 6 x oferowana cena brutto = kwota brutto
 3. w przypadku decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (DCP); przewidywana ilość projektów DCP w 2015r. x oferowana cena brutto za sporządzenie pojedynczego projektu (DCP) = kwota brutto za sporządzenie projektów (DCP) w 2015r.
  tj. 10 x oferowana cena brutto = kwota brutto
 4. w przypadku decyzji zmieniającej decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (DZCP): przewidywana ilość projektów (DZCP) w 2015r. x oferowana cena brutto za sporządzenie pojedynczego projektu (DZCP) = kwota brutto za sporządzenie projektów (DZCP) w 2015r.
  tj. 1 x oferowana cena brutto = kwota brutto

Wyjaśnienia wyżej wymienionych oznaczeń:
x – iloczyn
DWZ – decyzja o warunkach zabudowy
DZWZ – decyzja zmieniająca decyzję o warunkach zabudowy
DCP – decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
DZCP – decyzja zmieniająca decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Przy wyborze wykonawcy kwota za sporządzenie projektów DWZ, DZWZ, DCP, DZCP zostaną zsumowane i porównane.
Najniższa kwota oznaczać będzie

Sposób, miejsce i termin złożenia oferty:
Ofert można składać osobiście lub na adres: Urząd Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów w kopercie z dopiskiem: „ Oferta na sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenów Gminy Klimontów”.
Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
Ofert należy złożyć do dnia 31.12.2014r. w Urzędzie Gminy w Klimontowie do godz. 1300 .
Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie zostaną wzięte pod uwagę.

Pozostałe informacje: 
W sprawach związanych z zapytaniem cenowym dopuszcza się porozumienie drogą:

 1. pisemną
 2. telefoniczną pod numerem 15 8661-100 wewn. 18
 3. pocztą elektroniczną: a.krycia@klimontow.pl
  Osoba wyznaczona do kontaktu Alicja Krycia – inspektor ds. planowania przestrzennego i gospodarki gruntami.

O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą pisemną.
Informacja zostanie również umieszczona na Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Klimontów.