2014Przetargi

Zapytanie ofertowe

Zaproszenie do składania ofertowego dla zamówienia o szacunkowej wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro Gmina Klimontów ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów www.klimontow.pl, tel. 158661006, fax 158661847, email: klimontow@klimontow.pl zaprasza do składania ofert w postępowaniu na realizację zadania:

„Realizacja programu usuwania materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Klimontów”.

Określenie przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych na terenie Gminy Klimontów.
  Szacunkowa ilość wyrobów zawierających azbest, tj. płyt azbestowo–cementowych do transportu oraz unieszkodliwiania na składowisku odpadów niebezpiecznych została określona przez Zamawiającego na około:
  płyty faliste – 6211 m2
  płyty płaskie – 2000 m2
  Wykonawca po podpisaniu umowy otrzyma od Zamawiającego wykaz nieruchomości na których zdeponowany jest eternit przy czym Zamawiający zastrzega, że w trakcie realizacji zadania wykaz może ulec zmianie.
 2. Termin wykonania zamówienia.
  29 sierpień 2014 r.
 3. Opis wymagań stawianych wykonawcy.
  O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają wymagania dotyczące:

  1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
  2. posiadanie wiedzy i doświadczenia.
 4. Opis sposobu wyboru najkorzystniejszej oferty
  Oferta z najniższą ceną złożona przez Wykonawcę,spełniającego określone wymagania zostanie wybrana jako najkorzystniejsza: cena – 100%
 5. Miejsce i termin składania ofert.
  Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1 27-640 Klimontów-sekretariat lub przesłać pocztą w terminie do dnia 31.03.2014 r. Oferta powinna być sporządzona na ,,Formularzu ofertowym” druk do pobrania na stronie internetowej bip.klimontow.akcessnet.net.
 6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert zawierające: nazwę (firmę),adres wykonawcy którego ofertę wybrano zostanie zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego i przekazana faksem lub drogą emaliową wykonawcom którzy złożyli oferty w terminie 5 dni od dnia składania ofert.
 7. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia.
  Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać w Urzędzie Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1 27-640 Klimontów, lub telefonicznie pod nr tel. 158661006, email: klimontow@klimontow.pl.
 8. Osoba odpowiedzialna za kontakty z Wykonawcami: Wiesława Adamczak

Uwagi końcowe:
Gmina Klimontów przystąpi do realizacji zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Klimontów po uzyskaniu dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Kielcach, zatem zastrzega, że unieważni postępowanie, jeżeli środki, które zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia nie zostaną jej przyznane.