2018Przetargi

Zawiadomienie o unieważnieniu czynności odrzucenia oferty, wyboru najkorzystniejszej oferty oraz o powtórzeniu czynności oceny ofert

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Przebudowa drogi gminnej Konary-Domoradzice nr ewid. dz. 288 od km 0+050 do km 1+040” ogłoszenie BZP nr 643807-N-2018 z dnia 02.11.2018 r.

Działając na podstawie wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 06.12.2018 r. sygn. KIO 2447/18 zamawiający:

  1. Unieważnia czynność wyboru najkorzystniejszej ofert z dnia 21.11.2018 r.
  2. Unieważnia czynność odrzucenia oferty z dnia 21.11.2018r Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o. o. DYLMEX – INWESTYCJE Sp. k., ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów
  3. Powtarza czynność badania i oceny ofert.

Zamawiający zgodnie wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej Sygn, akt KIO 2447/18 z dnia 6 grudnia 2018 r. unieważnia czynność wyboru najkorzystniejszej oferty oraz czynność odrzucenia oferty Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. DYLMEX – INWESTYCJE Sp. k., ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów. Zamawiający dokona ponownego badania i oceny ofert z uwzględnieniem oferty: Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o. o. DYLMEX – INWESTYCJE Sp. k., ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów.