2018Przetargi

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

dotyczy postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Klimontów”

Ogłoszenie BZP nr 589607-N-2018 z dnia 16.07.2018 roku.

Zamawiający Gmina Klimontów ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów na podstawie art. 93 ust. 1 pkt.1ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 roku poz.1579 ze zm.),

unieważnia postępowanie

gdyż nie złożono żadnej oferty.