2014Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Opracowanie Studium wykonalności z koncepcją programowo – przestrzenną oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania pt. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 758 w granicach gminy Klimontów wraz z budową obwodnicy Klimontowa”, ogłoszenie BZP nr 226049 z dnia 27.10.2014r.

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
  Biuro Opracowywania Programów Projektów Inżynierii Komunikacyjnej
  „LISPUS” Marcin Dobek
  ul. J. Matejki 7
  22-100 Chełm
  Uzasadnienie wyboru:
  Oferta wybranego Wykonawcy spełnia warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zdobyła największą ilość punktów w kryteriach oceny ofert.
  Zaproponowana cena oferty wybranego Wykonawcy stanowi 49,97 % średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert jednak nie odbiega znacznie od ustalonej szacunkowej wartości zamówienia. Wykonawca przedstawił wyjaśnienia, które pozwalają na uznanie, iż jego oferta jest prawidłowo skalkulowana i nie zawiera rażąco niskiej ceny.
  W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

  Lp Wykonawca Cena oferty brutto Termin wykonania Łączna liczba przyznanych punktów
  1 TRANSPROJEKT GDAŃSKI Sp. z o.o.
  ul. Partyzantów 72A, 80-254 Gdańsk
  316.290,00 08.04.2016r 62,82
  2 Konsorcjum – Lider konsorcjum:
  Pracownia Projektowa ARCHIDROG
  Witold Orczyński
  ul. Grunwaldzka 21, 60-783 Poznań
  Partner:
  Biuro Projektów i Nadzoru Budownictwa Komunikacyjnego „INTERPROJEKT”Dariusz Rusnak
  ul. Kaczawska 13, 58-508 Jelenia Góra
  668.628,00 08.04.2016r 32,35
  3 Biuro Opracowywania Programów Projektów Inżynierii Komunikacyjnej
  „LISPUS” Marcin Dobek
  ul. J. Matejki 7, 22-100 Chełm
  192.495,00 15.05.2016r 95,00
  4 NEOINVEST Spółka z o.o.
  ul. Aleja Solidarności 34, 25-323 Kielce
  351.220,00 08.04.2016r 57,07
  5 PROMOST CONSULTING
  T. SIWOWSKI Spółka Jawna
  ul. Bohaterów 10 Sudeckiej Dywizji Piechoty 4
  35-307 Rzeszów
  419.430,00 08.04.2016r 48,60
  6 BIURO PROJEKTOWO WYKONAWCZE
  „DROGI I ULICE” Zenon Kubicki
  ul. Romualda 4/67, 25-322 Kielce
  362.850,00 08.04.2016r 55,40
 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
 3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
 4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po przesłaniu niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Środki ochrony prawnej
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej”, art. od 179 do 198g (Dz.U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473)