2013Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający zawiadamia, że w zapytaniu ofertowym dotyczącym zamówienia o wartości poniżej 14 000 zł euro na zadanie pn.
„Realizacja programu usuwania materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Klimontów – wykonanie prac związanych z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości nas terenie Gminy Klimontów”
złożono następujące oferty:

Lp. Oferta Cena brutto za wykonanie 1 m2 usługi polegającej na demontażu, transporcie oraz unieszkodliwianiu odpadów zawierających azbest
1 PHUP „EURO-GAZ” sp. j.
Zgórska ul. Leśna 48 26-052 Nowiny
8,10 zł słownie: osiem zł 10/100
wartość zadania: 14 960,70 zł
2 AUTO-ZŁOM Bogusław Paź
Przewłoka 46 27-670 Łoniów
8,00 zł słownie: osiem zł
wartość zadania: 14 781,17 zł
3 Firma Remontowo-Budowlana mgr inż. Radosław Rokosz „RAGAR”
31-610 Kraków Os. 1000 Lecia 35/16
6,39 zł słownie: sześć zł 39/100
wartość zadania: 11 802,33 zł
4 Przedsiębiorstwo Wywozu Nieczystości Stałych „ALMAX” sp. z o. o.
28-600 Radom ul. Wrocławska 3
7,50 zł słownie: siedem zł 50/100
wartość zadania 13 863,58 zł
5 Zakład Gospodarki Komunalnej „GRONEKO” Marcin Gronowski, Mikołaj Gronowski Mikorzyn 8,52 zł słownie: osiem zł 52/100
wartość zadania: 15 751,48 zł
6 Środowisko i Innowacje sp. z o. o.
Dobrów 8 28-142 Tuczępy
8,10 zł słownie: osiem zł 10/100
wartość zadania: 14 960,70

Po sprawdzeniu zgodności i kompletności ofert z wymaganiami stawianymi w zapytaniu ofertowym Komisja stwierdziła, że wszystkie oferty są ważne i spełniają wymagania Zamawiającego. Głównym i jedynym kryterium ocen ofert była cena.

Komisja jako najkorzystniejszą wybrała ofertę nr 3 złożoną przez Firmę Remontowo-Budowlaną mgr inż. Radosław Rokosz „RAGAR” 31-610 Kraków

Powyższa oferta jest najkorzystniejsza zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w zapytaniu ofertowym, gdyż zawiera najniższą cenę spośród złożonych ofert.