2013Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Przebudowa drogi gminnej nr 331004 Ossolin-Śniekozy od km 0+000 do km 1+585” ogłoszenie BZP z dnia 08.03.2013 nr 95046 – 2013.

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
  Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe
  Spółka Akcyjna w Kraśniku
  ul. Kolejowa 6, 23-200 Kraśnik

  Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest najkorzystniejsza cenowo (cena była jedynym kryterium).
  W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

  1. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o. o.
   ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki
   cena: 419 661,86 zł brutto – liczba uzyskanych punktów 77,93
  2. Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe
   Spółka Akcyjna w Kraśniku
   ul. Kolejowa 6, 23-200 Kraśnik
   cena: 327 054,85 zł brutto – liczba uzyskanych punktów 100,00
  3. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Adrian Cieśla
   ul. 17-go Stycznia 32, 27-200 Starachowice
   cena: 412 338,20 zł brutto – liczba uzyskanych punktów 79,32
  4. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o. o.
   ul. Rakowska 40, 28-200 Staszów
   cena: 354 417,43 zł brutto – liczba uzyskanych punktów 92,28
  5. „BUDROMOST-STARACHOWICE” Spółka z o. o.
   ul. Św. Rocha 31, 27-215 Wąchock
   cena: 396 909,78 zł brutto – liczba uzyskanych punktów 82,40
  6. STRABAG Sp. z o. o.
   ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków
   Oddział Kielce
   cena: 428 355,84 zł brutto – liczba uzyskanych punktów 76,35
 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
 3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
 4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

 1. wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;
 2. odrzucenia oferty wykonawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:

 1. niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub
 2. zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem. Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej”, art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm.).