2017Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

w postępowaniu na: „Remont mostu w ciągu drogi gminnej nr 331037T Ułanowice-Olbierzowice od km 0+015 do km 0+025”
Ogłoszenie BZP nr 584482-N-2017 z dnia 2017.09.07 r.

Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ofertę ważną z najwyższą liczbą uzyskanych punktów złożył Wykonawca:

Mosty Tarnobrzeg Sp. z o.o.
Górnicza 5B, 39-402 Tarnobrzeg

W prowadzonym postępowaniu oferty wykonawców oceniono następująco:

Nr oferty Firma (nazwa)
lub nazwisko
oraz adres wykonawcy
Ilość punktów
w kryterium
cena
Ilość punktów
w kryterium
okres gwarancji
i rękojmi
Ilość punktów
uzyskanych
łącznie
1 SALTOR Edyta Durlik
ul. Batalionów Chłopskich 246c,
25-671 Kielce
15,79 40,00 55,79
2 FORMES Sp. z o.o.
ul. Wokalna 5, 32-087 Zielonki
26,62 40,00 66,62
3 Mosty Tarnobrzeg Sp. z o.o.
ul. Górnicza 5B, 39-402 Tarnobrzeg
60,00 40,00 100,00

Zamawiający nie odrzucił z postępowania żadnej oferty oraz nie wykluczył żadnego Wykonawcy.
Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.