2018Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot.: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej z przyłączami (uzupełnienie) w miejscowości: Konary, Konary-Kolonia, Krobielice, Klimontów, Nasławice, Nowa Wieś, Beradz, Pokrzywianka gmina Klimontów”

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
„BCJ” Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane Adam Błyskal, Józef Cygan Spółka Jawna
ul. Piekarska 12, 39-400 Tarnobrzeg.

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Zamawiającego i przedstawia najkorzystniejszy bilans punktów z przyjętych kryteriów oceny ofert.

Zestawienie oceny złożonych ofert w postępowaniu:

Numer
oferty

Nazwa (firma), siedziba oraz adres Wykonawcy Punktacja
w kryterium
„cena”
Punktacja
w kryterium
„doświadczenie
kierownika
budowy”
Łączna
punktacja
1 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „PROENCO” sp. z o. o.
ul. Warszawska 30/10, 25-312 Kielce
41,16 40,00 81,16
2. EkoAudyt sp. z o. o.
ul. Romualda Traugutta 69/1, 50-417 Wrocław 41
50,34 40,00 90,34
3. RRS-Projekt Radosław Szlichta
ul. Leśna 8, 27-660 Koprzywnica
52,68 40,00 92,68
4. SKAR CENTRUM sp. z o. o.
ul. Panoramiczna 5/19, 25-303 Kielce
18,68 40,00 58,68
5 „BCJ” Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane
Adam Błyskal Józef Cygan Spółka Jawna
ul. Piekarska 12, 39-400 Tarnobrzeg
60,00 40,00 100,00

Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego Wykonawcy, oraz nie odrzucił z postępowania żadnej oferty.

Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

Umowa w przedmiotowym postępowaniu zostanie podpisana zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.