2016Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Przebudowa, remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych tj.:

 1. Przebudowa drogi gminnej nr 331002T Goźlice-Kozia Górka od km 0+535 do km 1+658
 2. Remont drogi gminnej w m. Ossolin nr ewid. dz. 196, 197 od km 0+000 do km 0+440
 3. Przebudowa drogi gminnej dz. nr ewid. 76, 88, 231 Pęchów-Adamczowice od km 0+565 do km 1+165”

ogłoszenie BZP nr 59649 z dnia 30.05.2016 r.

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
  Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o. o.
  ul. Rakowska 40, 28-200 Staszów

  Uzasadnienie wyboru:
  Oferta spełnia warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przedstawia najkorzystniejszy bilans punktów z przyjętych kryteriów oceny ofert.

  Zestawienie złożonych ofert w postępowaniu:

  Lp. Wykonawca Cena Okres
  gwarancji
  Suma punktów
  przyznanych
  ofercie
  1 Lider konsorcjum:
  Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o.
  DYLMEX-INWESTYCJE Sp. k.
  ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów
  354.318,02 60 86,20
  2 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
  „DROKAM” Tomasz Wojtas
  Piaseczno 44, 27-670 Łoniów
  344.834,06 60 88,43
  3 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
  Staszów Sp. z o. o.
  ul. Rakowska 40, 28-200 Staszów
  302.839,78
  (po poprawieniu
  omyłki rachunkowej)
  60 100,00
  4 Lider konsorcjum:
  PBI Infrastruktura S.A.
  ul. Kolejowa 10E, 23-200 Kraśnik
  365.106,94
  (po poprawieniu
  omyłki rachunkowej)
  60 83,80
  5 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o. o.
  ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki
  428.575,61 60 72,13
 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
 3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
 4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po przesłaniu niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Środki ochrony prawnej
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej”, art. od 179 do 198g.