2016Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn.: Budowa drogi gminnej w m. Klimontów ul. Słoneczna Etap I” ogłoszenie BZP nr 14386 z dnia 21.01.2016r.

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
  Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie PROSTA-PROJEKT
  Piotrkowice, ul. Kielecka 37, 26-020 Chmielnik

  Uzasadnienie wyboru:
  Oferta spełnia warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przedstawia najkorzystniejszy bilans punktów z przyjętych kryteriów oceny ofert.

  Zestawienie złożonych ofert w postępowaniu:

  Lp. Wykonawca Cena Termin
  wykonania
  Suma
  punktów
  przyznanych
  ofercie
  1 FIRMA DROGOWA TWZ
  Tadeusz Żak, Wojciech Dryś, Zbigniew Kotulski S.C.
  ul. H. Sienkiewicza 231B, 39-400 Tarnobrzeg
  59.040,00 31.08.2016r 61,25
  2 Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie PROSTA-PROJEKT
  Piotrkowice, ul. Kielecka 37, 26-020 Chmielnik
  36.900,00 31.08.2016r 98,00
  3 Firma Projektowo-Budowlana „ECO-PROJEKT” Rafał Bzduch
  Grabki Duże 89/7, 28-225 Szydłów
  59.100,00 31.08.2016r 61,19
  4 Biuro Opracowywania Programów i
  Projektów Inżynierii Komunikacyjnej
  „LISPUS” Marcin Dobek
  ul. J Matejki 7, 22-100 Chełm
  114.390,00 24.08.2016r 32,61
 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
 3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
 4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Środki ochrony prawnej
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej”, art. od 179 do 198g.