2015Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Elżbieta Czajkowska
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Klimontowie ul Szkolna 1
tel./fax 158661018 email: psp-klimontow@o2.pl
informuje:

 1. o wyborze najkorzystniejszej oferty
 2. o odrzuceniu oferty

dotyczących przetargu: Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych w 2016 r. na potrzeby stołówki szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej im. J. Ossolińskiego w Klimontowie.
Numer ogłoszenia: 326642-2015; data zamieszczenia: 02.12.2015

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 – Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
  1. P.P.H.U.T. „KACPEREK” Agnieszka Kucharczak 27-500 Opatów ul. Lipowska 10
   Część nr 3 – Mięso wieprzowe i wołowe
  2. ALEX-POL Alojzy Szczerba Turów, ul. Akacjowa 5 42-256 Olsztyn Oddział Kielce 25-950 ul. Hauke Bosaka 1
   Część nr 7 – Ryby i przetwory rybne oraz mrożonki warzywne
  3. Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” 27-640 Klimontów, ul. Rynek 16
   Część nr 1 – Pieczywo
  4. PPHU „Publima” Sp. J. Lichota & Lichota 27-400 Ostrowiec Św. ul. Kilińskiego 49 Oddział Sandomierz ul. Przemysłowa 7 27-600 Sandomierz
   Część nr 4 – Drób i produkty drobiowe świeże
  5. „Tabaka” Marek Giemza 27-400 Ostrowiec Św. ul. Siennieńska 139
   Część nr 8 – Jaja
  6. Jorgo Agencja Usługowo Handlowa Jerzy Wieczorek 27-660 Koprzywnica ul. Krakowska 137
   Część nr 9 – Wyroby garmażeryjne nie mrożone
  7. Sklep Spożywczo-Wędliniarski „MINI MARKET” Krzysztof Furmanek 27-640 Klimontów ul. Kościelna 2
   Część nr 2 – Artykuły spożywcze
   Część nr 5 – Warzywa i owoce
   Część nr 6 – Produkty mleczarskie

  Uzasadnienie wyboru: Oferty spełniają warunki SIWZ oraz kryteria i sposób oceny ofert: najniższa cena i uzyskały 100 pkt.

 2. W przeprowadzonym postępowaniu złożono ważne następujące oferty:
  1. P.P.H.U.T. „KACPEREK” Agnieszka Kucharczak 27-500 Opatów ul. Lipowska 10
   Część nr 3 – Mięso wieprzowe i wołowe – 100 pkt
   Część nr 9 – Wyroby garmażeryjne nie mrożone – 93,79 pkt
  2. ALEX-POL Alojzy Szczerba Turów, ul. Akacjowa 5 42-256 Olsztyn Oddział Kielce 25-950 ul. Hauke Bosaka 1
   Część nr 7 – Ryby i przetwory rybne oraz mrożonki warzywne – 100 pkt
  3. Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” 27-640 Klimontów, ul. Rynek 16
   Część nr 1 – Pieczywo – 100 pkt
   Część nr 2 – Artykuły spożywcze – 87,88 pkt
   Część nr 3 – Mięso wieprzowe i wołowe – 99,33 pkt
   Część nr 4 – Drób i produkty drobiowe świeże – 79,61 pkt
   Część nr 5 – Warzywa i owoce – 74,63 pkt
   Część nr 6 – Produkty mleczarskie – 88,13 pkt
   Część nr 7 – Ryby i przetwory rybne oraz mrożonki warzywne – 54,45 pkt
   Część nr 8 – Jaja – 77,50 pkt
   Część nr 9 – Wyroby garmażeryjne nie mrożone – 91,01 pkt
  4. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „PINGWINEK” Jerzy Świercz, Anna Świercz Spółka Jawna 25-320 Kielce ul. Domaszowska 94
   Część nr 7 – Ryby i przetwory rybne oraz mrożonki warzywne – 91,67 pkt
  5. Firma Produkcyjno-Handlowo -Usługowa HOREB frost S.C. 39-400 Tarnobrzeg ul. Sienkiewicza 145
   Część nr 7 – Ryby i przetwory rybne oraz mrożonki warzywne – 85,34 pkt
  6. PPHU „Publima” Sp.J. Lichota & Lichota 27-400 Ostrowiec Św. ul. Kiliańskiego 49 o/ Sandomierz ul Przemysłowa 7 27-600 Sandomierz
   Część nr 3 – Mięso wieprzowe i wołowe – 95,74 pkt
   Część nr 4 – Drób i produkty drobiowe świeże – 100 pkt
  7. Tabaka Marek Giemza 27-400 Ostrowiec Św. ul. Siennieńska 139
   Część nr 2 – Artykuły spożywcze – 99,76 pkt
   Część nr 5 – Warzywa i owoce – 99,60 pkt
   Część nr 6 – Produkty mleczarskie – 99 pkt
   Część nr 7 – Ryby i przetwory rybne oraz mrożonki warzywne – 86,85 pkt
   Część nr 8 – Jaja – 100 pkt
  8. Jorgo Agencja Usługowo Handlowa Jerzy Wieczorek 27-660 Koprzywnica ul. Krakowska 137
   Część nr 8 – Jaja – 77,50 pkt
   Część nr 9 – Wyroby garmażeryjne nie mrożone – 100 pkt
  9. Sklep Spożywczo-Wędliniarski „MINI MARKET” Krzysztof Furmanek 27-640 Klimontów ul. Kościelna 2
   Część nr 1 – Pieczywo – 98,54 pkt
   Część nr 2 – Artykuły spożywcze – 100 pkt
   Część nr 3 – Mięso wieprzowe i wołowe – 98,70 pkt
   Część nr 4 – Drób i produkty drobiowe świeże – 84,07 pkt
   Część nr 5 – Warzywa i owoce – 100 pkt
   Część nr 6 – Produkty mleczarskie – 100 pkt
   Część nr 7 – Ryby i przetwory rybne oraz mrożonki warzywne – 79,27 pkt
   Część nr 8 – Jaja – 81,58 pkt
   Część nr 9 – Wyroby garmażeryjne nie mrożone – 99,94 pkt.
 3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu została odrzucona 1 oferta:
  BEST-MILK sp. z o.o. ul. Janowska 135 23-200 Kraśnik
  Część nr 6 – Produkty mleczarskie
  Oferta niekompletna, przygotowana niezgodnie z warunkami SIWZ, brak formularza cenowego, numery na stronach wskazują na brak wszystkich kartek.
  Zamawiający odrzucił ofertę zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawa zamówień publicznych – tekst jednolity z dn 28 maja 2013 r. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.
  Od rozstrzygnięć w przedmiocie odrzucenia oferty przysługuje Wykonawcy prawo wniesienia odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie w terminie 5 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia. W przypadku wniesienia odwołania, odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
 4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
 5. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionymi wykonawcami możliwe będzie w siedzibie Zamawiającego w godz. od 9-15 po dopełnieniu wszelkich formalności, po upływie 5 dni od dnia przesłania faksem lub drogą elektroniczną niniejszego zawiadomienia. Proponowany termin podpisania umowy – 21 grudzień 2015 r.

Środki ochrony prawnej:
Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

 1. wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;
 2. odrzucenia oferty wykonawcy.

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.
Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:

 1. niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub
 2. zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.