AktualnościRolnictwo

Informacja dla producentów rolnych dotycząca zgłoszenia planowanych upraw maku i konopi włóknistych w 2022 roku.

Urząd Miasta i Gminy w Klimontowie informuje, że Sejmik Województwa Świętokrzyskiego rozpoczął pracę nad uchwałą w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawę maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2022 roku.
W terminie do 10 listopada 2021 r. podmioty posiadające zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie skupu maku i konopi włóknistych prześlą informację dotyczącą planów kontraktacji na terenie danej gminy.
Zgodnie z art.47 ust.1 ustawy dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 2050 ze zm.) zezwolenie na uprawę maku lub konopi włóknistych wydaje wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce położenia uprawy.
Jednym z warunków wydania zezwolenia na uprawę maku czy konopi włóknistych jest ujęcie planowanej powierzchni (ha) i rejonizacji (gmina) uprawy w wyżej wymienionej Uchwale Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego na rok, którego dotyczy uprawa.

W związku z powyższym Urząd Miasta i Gminy w Klimontowie informuje, że w terminie do 20 listopada 2021 roku przyjmowane są informacje dotyczące powierzchni i rejonizacji upraw maku i konopi włóknistych na 2022 rok.

W powyższym zgłoszeniu należy określić:

  • imię i nazwisko/nazwę podmiotu zgłaszającego,
  • dane kontaktowe: telefon, adres, e-mail,
  • wskazanie gatunku uprawy (mak, konopie włókniste),
  • lokalizacja uprawy (numer ewidencyjny działki oraz obręb ewidencyjny),
  • powierzchnia uprawy w ha.

Pisemne zgłoszenie planowanej powierzchni i rejonizacji uprawy maku i konopi włóknistych należy zgłosić w Urzędzie Miasta i Gminy Klimontów pokój nr 7 w godzinach pracy Urzędu lub pod numerem telefonu tel. 158661100.