Klimontowska Świetlica Środowiskowa

Informacja o Klimontowskiej Świetlicy Środowiskowej

loga_kss

Gmina Klimontów w dniu 23.02.2017r. podpisała umowę na realizację projekt pt.: Klimontowska Świetlica Środowiskowa– dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny. Realizacja projektu rozpoczęła się 1 stycznia 2017 roku i potrwa 2 lata.

Celem głównym projektu jest zapewnienie kompleksowej, wysokiej jakości środowiskowych usług społecznych dla 50 osób dorosłych zamieszkałych na obszarze Gminy Klimontów zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz do 30 osób w wieku do 18 r.ż. zamieszkałych na terenie Gminy Klimontów, będących dziećmi osób dorosłych objętych wsparciem w projekcie.
W ramach projektu uruchomiona zostanie świetlica środowiskowa w Klimontowie (budynek GOK Klimontów) oferująca młodzieży opiekę, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zabawy, rozwój zainteresowań oraz wsparcie w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczych. W świetlicy prowadzone będą również cykliczne zajęcia dla dorosłych, dotyczące uzależnień, radzenia sobie ze stresem oraz emocjami, metod rozwiązywania konfliktów, budowy pozytywnego wizerunku, współpracy w grupie, komunikacji interpersonalnej i wielu innych.
Dodatkowo, dzieci i młodzież mogą korzystać z bezpłatnych zajęć tanecznych, językowych (język angielski i niemiecki), muzycznych (nauka gry na gitarze, perkusji, rytmika) oraz w zajęciach z informatyki. Wszystkie zajęcia odbywać się będą pod okiem wykwalifikowanych instruktorów.
Uczestnicy projektu będą mieli również możliwość uczestniczenia w grupach wsparcia z takich zakresów tematycznych jak: uzależnienia, problemy wychowawcze, przemoc w rodzinie, zarządzanie budżetem domowym, rodziny niepełne, w miarę zgłaszanych przez uczestników potrzeb.
Projekt przewiduje również możliwość skorzystania z bezpłatnego doradztwa prawnego, zawodowego i psychologicznego.