AktualnościOgłoszenia

Informacja o złożonej ofercie w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Stowarzyszenie „Nasze Dziedzictwo Ossolin”

Burmistrz Miasta i Gminy Klimontów informuje, że w dniu 27.11.2023 r. organizacja pozarządowa działająca pod nazwą Stowarzyszenie „Nasze Dziedzictwo Ossolin” złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego w ramach wspierania zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. „Stawiam na zdrowie”.

Złożony wniosek spełnia wymogi formalne oraz warunki określone w art. 19a ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327) tj. wysokość dofinansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000.00zł i zadanie będzie realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

Zadanie powyższe oferent planuje realizować w okresie od 15.12.2023 r. do 22.12.2023 r. a wysokość środków o jaką podmiot wnioskuje wynosi 4 500.00 zł. Zachowane są wszelkie warunki określone w art. 19a ust. 6.

Zadanie ma na celu zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży na terenie miejsca zamieszkania poprzez rozwijanie zainteresowań i talentów, poprawę sprawności fizycznej, rozwój umiejętności interpersonalnych, kształtowanie właściwych postaw społecznych oraz uświadomienie zagrożeń związanych z różnego rodzaju uzależnieniami.

Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jednostka samorządu terytorialnego zamierza zlecić w/w organizacji pozarządowej realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert. Kwota dofinansowania przyznana przez Burmistrza Miasta i Gminy Klimontów to 4 500.00 zł.

Wobec powyższego Burmistrz Miasta i Gminy Klimontów w myśl art. 19a ust. 4 wspomnianej wcześniej ustawy informuje, że od zamieszczenia oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń  do dnia 08 grudnia 2023r można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy przesyłać w terminie do dnia 08 grudnia 2023 r. pisemnie na adres: Gmina Klimontów w Klimontowie, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, lub pocztą elektroniczną na e-mail: d.potocka@klimontow.pl.

Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu ewentualnych uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zawrze umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego.