Kanały technologiczne

Kanały technologiczne w drogach 2019

Wójt Gminy Klimontów– na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. z dnia 3 października 2018 r. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.) informuję, że przygotowywana jest niżej wymienione zadanie inwestycyjne:

  • Rozbudowa drogi gminnej nr 331036T Górki Klimontowskie – Beradz dł. 848 m (nr ewid. dz. 309, 315, 56/1, 310, 55, 54, 11, 10, 308, 5, 71, 70, 69, 68, 307/1 – obręb Górki, dz. 214, 36, 35, 34/1, 33/5, 33/4, 33/3, 213 – obręb Pokrzywianka, jedn. ewid. 260903_2 Klimontów)
  • Rozbudowa drogi gminnej nr 331041T Byszów – Węgrce Szlacheckie dł. 917 m (nr ewid. dz. 174, 188/2, 93/1, 207, 93/2, 93/3, 180, 71, 70, 69, 68, 144, 175, 28, 27, 21 – obręb 0004 Byszów, jedn. ewid. 260903_2 Klimontów)
  • Rozbudowa drogi gminnej nr 331019T Szymanowice Górne przez wieś dł. 999 m (nr ewid. dz. 5/1, 279, 292, 49, 35, 36, 37, 40, 42, 48, 170, 44, 45, 46, 47, 122, 72, 73, 74, 75, 76, 821, 820, 64, 63, 62, 61, 58, 54, 53, 51, 50 – obręb 0012 Klimontów, jedn. ewid. 260903_2 Klimontów)
  • Rozbudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Krobielice dł. 999 m – budowa drogi gminnej (nr ewid. dz. 377, 375, 274, 273, 272, 271, 270, 269, 268, 267, 266, 265, 264, 263, 262, 261, 260, 259, 258, 257, 256, 255, 254, 253, 252, 251, 250, 249, 248, 247, 246, 245, 244, 243, 242, 241, 240, 239, 238, 162, 163, 164 – obręb 0015 Krobielice, jedn. ewid. 260903_2 Klimontów)
  • Rozbudowa drogi gminnej Śniekozy – boisko dł. 453 m (nr ewid. dz. 203, 184/1, 185, 186, 187, 188/1, 189, 190/1, 191/1, 192/1, 193/1, 193/3, 70 – obręb Śniekozy jedn. ewid. 260903_2 Klimontów)
  • Rozbudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Górki dł. 300 m – budowa drogi gminnej (nr ewid. dz. 336, 335/1, 354/5, 285/3, 357, 358, 287, 288/2, 288/1, 288/3, 289/1, 289/2, 290/2, 290/1 – obręb 0008 Górki jedn. ewid. 260903_2 Klimontów)

W ramach ww. inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału. Kanał udostępniany jest na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7-7f ustawy o drogach publicznych.

Zgłoszenia należy kierować na piśmie na adres:

Urząd Gminy w Klimontowie
ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów

Jak stanowi art. 4. pkt. 15a cyt. ustawy, kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji:

  1. urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami ruchu drogowego,
  2. linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Informuję ponadto, że w myśl art. 39 ust. 6b ustawy o drogach publicznych, podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży oferty (zawarcia umowy najmu lub dzierżawy kanału), jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.

Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Gminy w Klimontowie klimontow.pl oraz przesłana do wiadomości Urzędu Komunikacji Elektronicznej UKE uke@uke.gov.pl