AktualnościKlimontowska Świetlica Środowiskowa

Ogłoszenie

Gmina Klimontów/Ośrodek Pomocy Społecznej w Klimontowie w ramach projektu „Klimontowska świetlica środowiskowa” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem. Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych. Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych informuje, że:

w dniu 07.03.2018 r. (środa) w godzinach od 1700 – 1900

Świetlicy Wiejskiej w Nasławicach prowadzone będą bezpłatne porady prawne. Do skorzystania z indywidualnego doradztwa prawnika zachęcamy osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej lub potrzebujące pomocy. Będzie można otrzymać pomoc w rozwiązywaniu problemów natury prawnej i administracyjnej w postaci porad prawnych, przygotowywaniu pism prawnych, procesowych i administracyjnych.