2017Przetargi

Ogłoszenie o naborze

Nabór partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałanie 8.3.3 Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie ul. Szkolna 1, 27-640 Klimontów, której organem prowadzącym jest Gmina Klimontów na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy wdrożeniowej, jako podmiot, o którym mowa w art. 3, ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych – inicjujący projekt partnerski – ogłasza otwarty nabór partnera spoza sektora finansów publicznych (innego niż wymieniony w art. 3, ust. 1, pkt 1-3a tej ustawy) do wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałanie 8.3.3 Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK

 

 1. Cel partnerstwa
  Celem partnerstwa jest wspólne przygotowanie wniosku projektowego w ramach konkursu zamkniętego nr RPSW.08.03.03-IZ.00-26-167/17 RPO WŚ 2014-2020, ogłoszonego przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego i realizacja przez każdego z Partnerów części zadań w projekcie służących osiągnięciu celów konkursu tj. podniesienia kompetencji kluczowych uczniów (w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) na każdym etapie edukacji ogólnej, w tym podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, w kontekście potrzeb rynku pracy.
 2. Zakres tematyczny projektu
  Rozwój nowoczesnego nauczania ogólnego (w tym specjalnego) poprzez kontynuację założeń rządowego programu „Cyfrowa szkoła”:

  1. wyposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania w szkołach lub placówkach systemu oświaty, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej,
  2. podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli wszystkich przedmiotów, w tym w zakresie korzystania z narzędzi TIK zakupionych do szkół lub placówek systemu oświaty oraz włączania narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego,
  3. kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów lub słuchaczy, w tym z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu zagrożeń., OWP i szkołami kształcącymi dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami
   przy czym pkt. a musi być realizowany wyłącznie w powiązaniu z pkt. 1b i/lub 1c
   Dokładny zakres tematyczny projektu zostanie określony przez ogłaszającego nabór na Partnera spoza sektora finansów publicznych na podstawie indywidualnej analizy szkoły/placówki systemu oświaty wraz z podaniem aktualnych danych źródłowych.
 3. Wymagania wobec Partnera
  1. Zgodność profilu działania potencjalnego Partnera z obszarami interwencji projektu wskazanymi w punkcie II oraz celami partnerstwa.
  2. Przedstawienie opisu koncepcji udziału potencjalnego Partnera w projekcie.
  3. Doświadczenia w opracowywaniu i realizacji projektów o podobnym charakterze.
  4. Uczestnictwo w realizacji projektu na każdym jego etapie, co oznacza również wspólne przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu oraz wspólne zarządzanie projektem, przy czym Partner może uczestniczyć w realizacji tylko części zadań w projekcie.
  5. Wniesienie do projektu zasobów ludzkich (w tym potencjału kadrowego zaangażowanego w realizację projektu), organizacyjnych, technicznych lub finansowych.
  6. Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na prawidłowe wykonanie zadań w projekcie.
 4. Kryteria wyboru
  1. Kryteria formalne:
   1. Oferta została złożona we wskazanym terminie.
   2. Profil działalności potencjalnego Partnera jest zgodny z celami partnerstwa.
   3. Sytuacja ekonomiczna i finansowa potencjalnego Partnera pozwala na prawidłowe wykonanie zadań w projekcie.
   4. Wraz z ofertą złożono wszystkie wymagane dokumenty.
   5. Oferta jest podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu.
  2. Kryteria merytoryczne:
   1. Oferowany wkład Partnera w realizację projektu i jego zgodność z celami partnerstwa – max. 80 pkt. Ocenie podlegać będą:
    1. zasoby organizacyjne i techniczne oceniane pod kątem realizacji przedmiotowego projektu/ -ów – max 10 pkt.
    2. zasoby ludzkie wraz z opisem ich kwalifikacji i doświadczenia: – max 30 pkt.:
     • za wykazanie min. 1 osoby, która posiada doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków EFS – 15 pkt
     • za wykazanie min. 2 osób, które posiadają doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków EFS – 20 pkt
     • za wykazanie min. 2 osób, które posiadają doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków EFS, w tym posiadają kwalifikacje związane z zarządzaniem projektami (np. studia, szkolenia) lub min. 3 letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami – 30 pkt
    3. Doświadczenie w opracowywaniu i realizacji projektów/zadań o podobnym charakterze w szczególności w obszarze edukacji i realizacji projektów partnerskich – max. 10 pkt.
    4. Koncepcja udziału Partnera w projekcie – zaangażowanie Partnera w realizację projektu wraz z przedstawieniem propozycji podziału zadań – max. 30 pkt.
     Partnerem zostanie wybrany podmiot spełniający wszystkie wymagania formalne oraz uzyska największą liczbę punktów w trakcie oceny kryteriów merytorycznych.
 5. Wymagane dokumenty:
  1. Karta zgłoszenia podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu – według wzoru określonego w Załączniku nr 1 do regulaminu.
  2. Oferta złożona na Formularzu Oferty podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2.
  3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub inne dokumenty potwierdzające status prawny Oferenta i umocowanie osób go reprezentujących (wyciąg z KRS lub innej właściwej ewidencji, uwzględniająca stan faktyczny na moment złożenia oferty).
  4. Aktualny statut podmiotu – o ile dotyczy.
  5. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni zamknięty rok zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.) lub uproszczone sprawozdanie finansowe – uproszczony bilans oraz rachunek zysków i strat.
  6. Pisemne oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno-prywatnych, ani wobec innych podmiotów – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3.
  7. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej i nie posiadaniu zakazu dostępu do środków UE na podstawie odrębnych przepisów takich jak: – art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; – art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; – art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3.
  8. Pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli (w przypadku, gdy czynności w tym np. podpisywanie umów oświadczeń, będą składały osoby inne niż uprawnione do reprezentacji zgodnie z Krajowym Rejestrem Sądowym lub innym rejestrem).
  9. Oświadczenie o posiadaniu wymaganego potencjału kadrowego – Załącznik nr 3.
  10. Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Konkursu i o braku uwag do niniejszego Regulaminu – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3.
  11. Oświadczenie o przystąpieniu do wspólnej pracy przy konstruowaniu wniosku o dofinansowanie projektu w wymiarze niezbędnym do przygotowania wniosku aplikacyjnego – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3.
  12. Inne, niż ww. dokumenty mogące mieć znaczenie przy ocenie oferty (np. rekomendacje).
 6. Termin i sposób składania ofert
  1. Ofertę należy złożyć na piśmie pod rygorem nieważności.
  2. Oferta oraz inne załączniki (wskazane w punkcie V) muszą być podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu podmiotu składającego ofertę.
  3. Oferta, która nie spełnia wymagań formalnych lub oferta, do której nie dołączono wszystkich wymaganych załączników podlega odrzuceniu i nie będzie rozpatrywana pod względem merytorycznym.
  4. Oferty partnerstwa należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta partnerstwa w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze partnera spoza sektora finansów publicznych” do dnia 12.01.2018 r. do godziny 14:30 w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie ul. Szkolna 1, 27-640 Klimontów. Liczy się moment wpływu oferty do Sekretariatu szkoły.
  5. Oferty złożone po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.
  6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.01.2018 r. godz. 15:00
  7. Wyniki naboru zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Gminy w Klimontowie.

Wszelkie pytania związane z prowadzonym naborem należy kierować w formie pisemnej na adres e-mail: psp-klimontów@o2.pl lub telefonicznie 158661018

Dyrektor szkoły: Elżbieta Czajkowska

Załączniki