2014Przetargi

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Numer ogłoszenia: 229067 – 2014; data zamieszczenia: 30.10.2014
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 226049 – 2014 data 27.10.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Klimontów, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8661006, fax. 015 8661847.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III3.2.
  • W ogłoszeniu jest: Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował (zakończył) co najmniej: – 1 opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej, – 1 opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, – 1 raport oceny oddziaływania na środowisko. W/w usługi winny dotyczyć budowy, przebudowy lub rozbudowy drogi klasy minimum G i mogą być wykonane w jednym lub w różnych zamówieniach.
  • W ogłoszeniu powinno być: Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował (zakończył) co najmniej: – 1 opracowanie dokumentacji projektowej tj. koncepcja programowo-przestrzenna lub Program Funkcjonalno-Użytkowy, lub raport oceny oddziaływania na środowisko dotyczące budowy drogi klasy minimum G;.