2017Przetargi

Protokół z otwarcia ofert

Protokół

sporządzony w dniu 19.04.2017 r. z otwarcia ofert – Otwartego Konkursu Ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego oraz ochronę dóbr kultury na rok 2017 r. w ramach Programu Współpracy Gminy Klimontów z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 r.

Komisja, powołana Zarządzeniem Nr 15/2017 Wójta Gminy Klimontów z dnia 29 marca 2017 roku w składzie:

 1. Edward Przytuła – Przewodniczący Komisji
 2. Małgorzata Kozieł-Karbownik – Członek Komisji
 3. Danuta Potocka – Członek Komisji

Przewodniczący Komisji zapoznał Komisję z zasadami działania komisji konkursowej opiniującej oferty realizacji zadań publicznych oraz z ogłoszeniem Wójta Gminy Klimontów w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku przez organizację i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Przed rozpoczęciem pracy wszyscy członkowie Komisji Konkursowej złożyli oświadczenie, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 15/2017 Wójta Gminy Klimontów z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na rok 2017 r.
Komisja dokonała oceny ofert pod względem formalnym i merytorycznym wg kryteriów określonych w ogłoszeniu Wójta Gminy Klimontów w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku przez organizacje i podmioty, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na wsparcie realizacji zadania: kultury, sztuki, dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego oraz ochronę dóbr kultury.

Do konkursu zgłoszonych zostało 2 ofert.

 1. Stowarzyszenie Nasze Dziedzictwo Ossolin, Ossolin 21 27-640 Klimontów
 2. Klimontowskie Stowarzyszenie „Zawsze Razem”, ul. Gęsia 32, 27-640 Klimontów

Komisja dokonała kolejno analizy poszczególnych ofert i stwierdziła, że 2 oferty spełniły wymogi formalne przewidziane przepisami oraz były poprawne merytorycznie.

 1. Stowarzyszenie Nasze Dziedzictwo Ossolin, Ossolin 21 27-640 Klimontów
 2. Klimontowskie Stowarzyszenie „Zawsze Razem”, ul. Gęsia 32, 27-640 Klimontów

Oferty złożono w terminie od 10 marca 2017r do 06 kwietnia 2017r. w skład których wchodzą
zgodnie z kryteriami z ogłoszenia:

 • szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania,
 • kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania,
 • informacja o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych wskazujących na możliwość wykonania zadania,
 • termin i miejsce realizacji zadania,
 • informację o posiadanych własnych środkach finansowych oraz uzyskanych z innych źródeł na realizacje zadania,
 • oferta podpisana przez osoby uprawnione na podstawie aktualnych pełnomocnictw do składania oświadczenia woli w imieniu podmiotu wnioskodawcy,
 • oferta złożona na odpowiednim formularzu,
 • aktualny statut stowarzyszenia,
 • aktualny odpis z rejestru,
 • sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok.

Po dokonaniu oceny kompletności ofert pod względem formalnym i kalkulacji kosztów na wsparcie realizacji zdania publicznego w zakresie kultury, sztuki, dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego oraz ochronę dóbr kultury na rok 2017 r.
Komisja wnioskuje do Wójta Gminy Klimontów Pana Marka Goździewskiego o przyznanie dotacji dla:

 1. Stowarzyszenie „Nasze Dziedzictwo Ossolin”, Ossolin 5, 27-640 Klimontów – w kwocie 5000,00zł
 2. Klimontowskie Stowarzyszenie „Zawsze Razem”, ul. Gęsia 32, 27-640 Klimontów – w kwocie 2600,00zł

Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokół sporządziła: Danuta Potocka