2014Przetargi

Przetarg – budowa sieci wodociągowej

Klimontów: BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI OLBIERZOWICE GMINA KLIMONTÓW
Numer ogłoszenia: 94686 – 2014; data zamieszczenia: 20.03.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Klimontów , ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8661006, faks 015 8661847.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.klimontow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI OLBIERZOWICE GMINA KLIMONTÓW.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: PRZEDMIOTEM NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA SĄ ROBOTY BUDOWLANE P.N. BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI OLBIERZOWICE GMINA KLIMONTÓW. PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST WYKONANIE:SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI OLBIERZOWICE: PE-160 MM – 1.745 M ; PE 125MM – 5.336 M ; PE 50 MM – 11 M ; PE-40MM – 527 M; HYDRANTY NADZIEMNE DN 100 – 28 KPL; ZASUWY WODOCIĄGOWE DN 150 – 4 KPL; ZASUWY WODOCIĄGOWE DN 100 – 23 KPL;WŁĄCZENIE DO ISTNIEJĄCEJ MAGISTRALI DN 160 – 1 KPL; KOMORA POMIAROWA – 1 KPL; KOMORA REDUKCYJNE A – 1 KPL..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.04.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: WADIUM WNOSZONE W INNYCH FORMACH DOPUSZCZONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO WINNO BYĆ DOŁĄCZONE DO OFERTY.5.WYKONAWCA, KTÓRY NIE WNIESIE WADIUM, BĘDZIE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO WYKLUCZONY Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA, A JEGO OFERTA ZOSTANIE ODRZUCONA. 6. ZWROT WADIUM NASTĄPI STOSOWNIE DO POSTANOWIEŃ ART.46 UST.1-4 USTAWY. 7. UTRATA WADIUM NASTĘPUJE W OKOLICZNOŚCIACH WSKAZANYCH W USTAWIE PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI W ART.46 UST.4A I 5.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • ZAMAWIAJĄCY UZNA TEN WARUNEK ZA SPEŁNIONY NA PODSTAWIE ZŁOŻONEGO OŚWIADCZENIA O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, O KTÓRYM MOWA W ART.22 UST.1 USTAWY.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • ZAMAWIAJĄCY UZNA TEN WARUNEK ZA SPEŁNIONY JEŻELI WYKONAWCA WYKAŻE, ŻE W OKRESIE OSTATNICH PIĘCIU LAT PRZED UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA OFERT, A JEŻELI OKRES PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI JEST KRÓTSZY- W TYM OKRESIE, WYKONAŁ CO NAJMNIEJ JEDNO ZADANIE POLEGAJĄCE NA BUDOWIE WODOCIĄGU MIN.5000 M, Z PODANIEM ICH RODZAJU I WARTOŚCI, DATY I MIEJSCA WYKONANIA WRAZ ZAŁĄCZENIEM DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH,ŻE ROBOTY ZOSTAŁY WYKONANE ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ I PRAWIDŁOWO UKOŃCZONE.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • ZAMAWIAJĄCY UZNA TEN WARUNEK ZA SPEŁNIONY NA PODSTAWIE ZŁOŻONEGO OŚWIADCZENIA O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, O KTÓRYM MOWA W ART.22 UST.1 USTAWY.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • ZAMAWIAJĄCY UZNA TEN WARUNEK ZA SPEŁNIONY JEŻELI WYKONAWCA WYKAŻE, ŻE DYSPONUJE OSOBAMI ZDOLNYMI DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA WRAZ Z INFORMACJAMI NA TEMAT KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH,DOŚWIADCZENIA I WYKSZTAŁCENIA NIEZBĘDNEGO DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA, A TAKŻE ZAKRESU WYKONYWANYCH PRZEZ NIE CZYNNOŚCI ORAZ INFORMACJĄ O PODSTAWIE DO DYSPONOWANIA TYMI OSOBAMI.WARUNEK BĘDZIE UZNANY ZA SPEŁNIONY JEŻELI WYKONAWCA PRZEDSTAWI KIEROWNIKA ROBÓT SANITARNYCH POSIADAJĄCEGO ODPOWIEDNIE UPRAWNIENIA BUDOWLANE ORAZ AKTUALNY DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY PRZYNALEŻNOŚĆ DO OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • WARUNEK ZOSTANIE SPEŁNIONY JEŻELI WYKONAWCA WYKAŻE, ŻE JEST UBEZPIECZONY OD ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ZAKRESIE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA ORAZ PRZEDŁOŻY INFORMACJE Z BANKU LUB SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOSCIOWO-KREDYTOWEJ, W KTÓREJ POSIADA RACHUNEK, POTWIERDZAJĄCY WYSOKOŚĆ POSIADANYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH LUB ZDOLNOŚĆ KREDYTOWA WYKONAWCY, WYSTAWIONEJ NIE WCZEŚNIEJ NIŻ 3 MIESIĄCE PRZED UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA, ALBO SKŁADANIA OFERT.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. KOSZTORYS OFERTOWY.2.PEŁNOMOCNICTWO – W PRZYPADKU PODPISU OFERTY PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ZMIANY ZAWARTEJ UMOWY DOTYCZĄCE ODPOWIEDNIO TERMINU REALIZACJI ZAMÓWIENIA W PRZYPADKU ZAISTNIENIA NASTĘPUJĄCYCH OKOLICZNOŚCI:1.WYSTĄPIENIA NADZWYCZAJNYCH WARUNKÓW POGODOWYCH NIE POZWALAJĄCYCH NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA ZGODNIE Z WARUNKAMI OKREŚLONYMI W SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ/TJ. ULEWY,WICHURY,POWODZIE ITP./, 2. Z UWAGI NA NIEZALEŻNE OD STRON UMOWY OKOLICZNOŚCI / W SZCZEGÓLNOŚCI WYPADKI LOSOWE, CHOROBA DOTYCZĄCA OSÓB KLUCZOWYCH DLA REALIZACJI UMOWY NP. KIEROWNIKA ROBÓT, INSPEKTORA NADZORU, OSÓB REPREZENTUJĄCYCH STRONY.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:bip.klimontow.akcessnet.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: URZĄD GMINY W KLIMONTOWIE UL.ZYSMANA 1 27-640 KLIMONTÓW.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.04.2014 godzina 10:00, miejsce: URZĄD GMINY W KLIMONTOWIE UL.ZYSMANA 1 27-640 KLIMONTÓW – sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie