2013Przetargi

Wyjaśnienie treści SIWZ

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Przebudowa drogi gminnej nr 331043T Pechów-Kolonia Pęchowiec o długości 1085mb”

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający w odpowiedzi na wniosek wykonawców o wyjaśnienie treści SIWZ, udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1
W ppkt. 2 pkt. 18 SIWZ zapisano, iż cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do poniesienia przy realizacji zamówienia, wynikające z wniosków wyprowadzonych z wizji lokalnej oraz wszelkie elementy nieprzewidziane, bez uwzględniania których nie można wykonać zamówienia, natomiast pkt 3 ppkt. 2 SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” zawiera zdanie: „Na przedmiot zamówienia składa się wykonanie (…) oraz innych koniecznych do wykonania prac gwarantujących prawidłowe funkcjonowanie zamówienia zgodnie z przedmiarem robót (…)”. Czy Zamawiający potwierdza, iż w użyte sformułowania:”wszelkie elementy nieprzewidziane” oraz „inne konieczne prace”, dotyczą takich czynności prac jak m. in. przygotowawcze, porządkowe oraz innych działań limitujących wykonywanie robót zgodnie z zakresem rzeczowym, czyli przedmiarem robót, a z całą pewnością nie dotyczy zakresów robót które nie wynikają z przekazanego przedmiaru, a więc takich, których wykonanie w ramach zadania budowlanego nie przewidział (tworząc opis przedmiotu zamówienia) sam Zamawiający.

Odpowiedź 1
Zamawiający potwierdza, iż w użyte sformułowania: „wszelkie elementy nieprzewidziane” oraz „inne konieczne prace”, dotyczą takich czynności prac jak m. in. przygotowawcze, porządkowe.

Pytanie 2
Czy Zamawiający wykreśli z zapisu ppkt. 3 lit c) pkt. 22 SIWZ zobowiązanie do złożenia przez Wykonawcę w formularzu oferty informacji dotyczących nazwy podwykonawców, skoro sama treść formularza oferty (załącznik nr 1) – zgodnie art. 36 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie pozwala Zamawiającemu na etapie oferty żądać od Wykonawców informacji dotyczących danych podwykonawcy, a jedynie wskazanie części przedmiotu zamówienia które będą podlecone?

Odpowiedź 2
Zamawiający zobowiązuje do złożenia przez Wykonawcę w formularzu oferty informacji dotyczących „opisu części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę”, (załącznik nr 1 SIWZ) – zgodnie art. 36 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wykonawca zgodnie z zapisem ppkt. 3 lit c) pkt. 22 SIWZ zobowiązany jest do przedstawienia informacji dot. nazwy podwykonawców z chwilą uznania jego oferty za najkorzystniejszą.
W związku z powyższym Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu ppkt. 3 lit c) pkt. 22 SIWZ.

Pytanie 3
Prosimy o oznaczenie w jakim terminie od daty podpisania umowy zostanie przekazany Wykonawcy teren budowy?

Odpowiedź 3
Zgodnie ze SIWZ

Pytanie 4
Prosimy o wykreślenie treści z ust. 1 § 9 wzoru umowy, wskazujących iż jeszcze przed podpisaniem umowy z Zamawiającym Wykonawca ma zawrzeć z wszystkimi potencjalnymi podwykonawcami umowy, które będą załącznikiem do umowy i dodatkowo przewidujących uzupełnienie treści zapisu nazwami podwykonawców. Nie jest możliwe, przy uwzględnieniu, że Wykonawca ma pięć dni (ppkt. 4 lit l pkt. 22 SIWZ) po wyborze oferty, przenegocjowanie z podwykonawcami warunków realizacji części robót podzlecanych, zawarcia z nimi umów i dodatkowo uzyskania uprzednio akceptacji Zamawiającego na treść umowy podwykonawczej. Czy mając na uwadze powyższe, Zamawiający skreśli zapis ust. 1 § 9 wzoru umowy lub co najmniej zmodyfikuje w taki sposób, aby nie trzeba było w momencie podpisania umowy podawać nazw podwykonawców i składać podpisane już z nimi umowy?

Odpowiedź 4
Zamawiający nie wyraża zgody na skreślenie ust. 1 § 9 wzoru umowy.

Pytanie 5
Czy konieczność wykonania ewentualnych robót dodatkowych lub zamiennych wpływająca w sposób niezależny od Wykonawcy na termin zakończenia całości przedmiotu zamówienia, będzie przesłanką pozwalającą na jego wydłużenie?

Odpowiedź
Tak

Pytanie 6
Ust. 3 lit. a) § 2 przewiduje okoliczności zawieszenia robót przez zamawiającego jako przesłankę wydłużenia terminu realizacji, prosimy o odpowiedź jaki będzie maksymalny okres zawieszenia po upływie którego o ile roboty nie zostaną przez zamawiającego wznowione, Wykonawca będzie miał prawo do obciążenia Zamawiającego kosztami ewentualnego zabezpieczenia i dozoru przerwanych robót?

Odpowiedź 6
1 miesiąc

Pytanie 7
Czy zaistnienie niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację robót ze względów uwarunkowań technicznych, technologicznych, zamawiający będzie traktował jako przesłankę do zmiany terminu realizacji?

Odpowiedź 7
Zgodnie ze SIWZ

Pytanie 8
Czy Z-cy wyrazi zgodę na umowne określenie wynagrodzenia w ust. 1 § 10 jako kwoty netto powiększonej o stawkę podatku VAT należnej w dacie wystawienia faktury wysokości lub wprowadzi do treści umowy zapis wg którego zmiana stawki VAT skoryguje wynagrodzenie umowne o wzrost stawki podatku?

Odpowiedź 8
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 9
Kary umowne za niedotrzymanie terminu zakończenia i terminu usuwania wad mają być zgodnie z ust.1 pkt. 1 i pkt.2 § 14 oraz z ust. 4 § 16 naliczane za opóźnienie, co przeczy faktycznemu tj. prewencyjnemu celowi instytucji kary umownej. Wykonawca powinien ponieść konsekwencje swojego, czy też zależnego od niego działania, czy zaniechania ale odniesienie takiej odpowiedzialności do zwykłego opóźnienia (a więc każdego przekroczenia terminu) jest nieuzasadnione. Oznaczałoby to bowiem, że nawet okoliczności całkowicie niezależne od wykonawcy, czy wręcz zawinione przez Zamawiającego, skutkujące przedłużeniem terminu będą obciążały wykonawcę. Co istotne, kary płacone przez zamawiającego oparte są o zasadę „zwłoki”, co narusza równowagę stron. Występujemy zatem o zastąpienie „opóźnienia” – „zwłoką” – a więc zawinionym opóźnieniem, czy Zamawiający wyraża na to zgodę?

Odpowiedź 9
Zamawiający uwzględnia propozycję Wykonawcy w tym zakresie i wprowadza zmianę w SIWZ.

Pytanie 10
Czy kara umowna z ust. 1 pkt. 1 § 14 ma odniesienie do niedochowania terminu końcowego z ust. 1 § 2?

Odpowiedź 10
Tak

Pytanie 11
Czy Z-cy wyraża zgodę na ustanowienie limitu kar umownych nie przekraczającego 10% wynagrodzenia umownego?

Odpowiedź 11
Zamawiający nie wyraża zgody na ustanowienie limitu kar umownych.

Pytanie 12
Ust. 3 § 15 przewiduje rozpoczęcie czynności odbiorowych w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia przez Wykonawcę o osiągnięciu gotowości do odbioru, ale jednocześnie nie wskazuje w jakim terminie od rozpoczęcia czynności odbioru końcowego się zakończą. Prosimy o określenie maksymalnego czasu trwania czynności odbiorowych.

Odpowiedź 12
Odbiór robót zakończy się w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia odbioru.

Pytanie 13
Czy Zamawiający dopuści przejściowe rozliczenia np. miesięczne za wykonane w tym okresie roboty? Obecnie zgodnie z ust. 1 § 17 przewidziana jest jedna płatność-końcowa, która na wykonawców składających ofertę wymusza konieczność skalkulowania w cenie kosztów kredytowania inwestycji.

Odpowiedź 13
Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń przejściowych.

Pytanie 14
Z zapisu ust. 4 pkt. 1 l) § 15 Zamawiający zastrzega sobie prawo odmówić dokonania odbioru końcowego na wypadek stwierdzenia wad nadających się do usunięcia. Tymczasem zgodnie z doktryną i orzecznictwem Zamawiający nie powinien mieć prawa do odmowy odbioru jeśli wykryte wady nadają się do usunięcia. Należy zwrócić w tym miejscu uwagę na wyrok Sądu Najwyższego 8.01.2004r (sygn. Akt I CK 24/03), w którym Sąd Stwierdził iż „jeżeli W-ca zgłosił zakończenie robót budowlanych, Inwestor obowiązany jest dokonać ich odbioru. W dokumencie (protokole) z tej czynności stanowiącym stwierdzenie spełniania świadczenia i podstawę dokonania rozliczeń stron, niezbędne jest zawarcie ustaleń poczynionych min. co do jakości wykonanych robót, ewentualny wykaz ujawnionych wszystkich wad z ewentualnymi terminami ich usunięcia lub oświadczeniem Inwestora o wyborze innego uprawnienia z tytułu odpowiedzialności wykonawcy za wady ujawnione przy odbiorze (tak np. wyrok SN z dnia 05.03.1997r. II CKN 28/97 OSNC 1997/6-7, poz. 90). zatem odbiór powinien być dokonany niezależnie od wystąpienia wad, które mogą być usuwanie już po dokonaniu odbioru, a oczekiwanie na odbiór bezusterkowy nie znajduje uzasadnienia w świetle przepisów kodeksu cywilnego i prowadzi do wydłużenia uznania przedmiotu umowy lub jego części za wykonany. Czy zatem, biorąc pod uwagę powyższe uzasadnienie Zamawiający dokona modyfikacji zapisu ust. 4 pkt. 1) § 15 w taki sposób, aby odmowa odbioru miała miejsce jedynie, jeśli stwierdzone zostaną wady istotne w wykonywanych robotach?

Odpowiedź 14
Zamawiający uwzględnia propozycję Wykonawcy w tym zakresie i wprowadza zmianę w SIWZ.

Pytanie 15
Czy Zamawiający potwierdza, że wyznaczany zgodnie z ust. 3 § 16 termin do usunięcia wady będzie każdorazowo wyznaczany przez Zamawiającego z uwzględnieniem możliwości technicznych, technologicznych jej usunięcia?

Odpowiedź 15
Zamawiający potwierdza, że wyznaczany zgodnie z ust. 3 § 16 termin do usunięcia wady będzie każdorazowo wyznaczany przez Zamawiającego z uwzględnieniem możliwości technicznych, technologicznych jej usunięcia.

Pytanie 16
Czy uprawnienie z ust. 5 § 16 dotyczące zastępczego zlecenia Zamawiający poprzedzi uprzednim pisemnym powiadomieniem o nim Wykonawcy?

Odpowiedź 16
Tak.

Pytanie 17
Czy Zamawiający potwierdza, iż przesłanka z ust. 1 pkt. 4) § 21 dotyczy przerwania robót z winy Wykonawcy, bo tylko wówczas taka okoliczność mogłaby skutkować odstąpieniem od umowy z powodów po stronie Wykonawcy?

Odpowiedź 17
Zamawiający potwierdza, iż przesłanka z ust. 1 pkt. 4) § 21 dotyczy przerwania robót z winy Wykonawcy.