2015Przetargi

Wyjaśnienie treści SIWZ

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na :
„Zakup i dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego z wozem asenizacyjnym”
Numer ogłoszenia: 10657 – 2015; data zamieszczenia: 26.01.2015

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający w odpowiedzi na wnioski wykonawców o wyjaśnienie treści SIWZ, udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1
Czy dopuszczacie ciągnik z homologacją na 1 osobę?

Odpowiedź nr 1
Zamawiający nie dopuszcza ciągnika z homologacją na 1 osobę.