2017Przetargi

Zaproszenie do składania ofert

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

dla zamówienia o szacunkowej wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro
Gmina Klimontów
ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów
www.klimontow.pl
tel. 15 8661 006, fax 15 8661 847
email: klimontow@klimontow.pl

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na realizację zadania:
Zakup, transport (dostawa na wskazane miejsce),montaż trzech kontenerów w miejscowościach: Dziewków, Przybysławice, Kroblice”.

1.Określenie przedmiotu zamówienia.
1.Przedmiot zamówienia obejmuje zakup, transport (dostawa na wskazane miejsce),montaż trzech kontenerów. Kontenery przeznaczone będą do całorocznego wykorzystania jako pomieszczenie do spotkań mieszkańców miejscowości: Dziewków, Przybysławice i Kroblice. Wyżej wymienione kontenery powinny być parterowe. Wymiary kontenerów:
– jeden o wymiarach 3m x 6m dla miejscowości Dziewków
– dwa o wymiarach 5m x 6 m dla miejscowości Przybysławice i Kroblice.
Zamawiane kontenery (ich konstrukcje, wbudowane i zamontowane urządzenia i instalacje i itp.) muszą spełniać wszelkie wymagane przepisy BHP i p.poż. oraz normy, a także posiadać wymagane certyfikaty, pozwolenia itp.
2.Wymagania funkcjonalne:
Okna: PCV uchylno-rozwieralne minimum 2 sztuki (150cm x 150 cm), świetliki w suficie lub ścianie bocznej zakratowane lub inne rozwiązanie wentylacji pomieszczenia.
Drzwi: drzwi zewnętrzne (jedno główne wejście)- pełne z blokada antywłamaniowa zaopatrzone w dwa zamki.
Sufit: wykonany z płyty warstwowej lub innej, docieplony, ocieplenie (izolacja termiczna).
Ściany zewnętrzne: Wykonane z płyty warstwowej wykonanej ze stalowej blachy od zewnątrz trwale zabezpieczonej antykorozyjnie i pomalowane, od wewnątrz ocieplenie min. 100mm wełna mineralna i wyłożenie płytą laminowana lub meblową.
Podłoga: profile wzdłużne oraz poprzeczne- kratownica, od spodu blacha ocynkowana, ocieplenie wełna mineralna min.100 mm, płyta wodoodporna od wewnątrz, wykładzina linoleum.
Instalacja elektryczna: kompletna instalacja wewnętrzna, oświetlenie górne, 2 gniazdka w pomieszczeniu, zakończona skrzynką z bezpiecznikami.
Inne wyposażenie: wentylacja pomieszczenia.
Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zostały określone w projekcie umowy (załącznik nr 2).
2.Termin wykonania zamówienia
Zakończenie zadania (odbiór) do dnia 28 luty 2018 roku.
3.Opis wymagań stawianych Wykonawcy.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek posiadania wiedzy i doświadczenia.
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże , iż w ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej sprzedaż i dostawę kontenerów do całorocznego korzystania, o wartości min. 95.000 zł brutto.
4.Opis sposobu wyboru najkorzystniejszej oferty.
Oferta z najniższą ceną złożoną przez Wykonawcę, spełniającego określone wymagania zostanie wybrana jako najkorzystniejsza: cena – 100%.
5.Miejsce i termin składania ofert.
Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów- sekretariat osobiście, przesłać pocztą w terminie do dnia 14 grudnia 2017 roku.
Oferta powinna być sporządzona na „Formularzu ofertowym” – druk do pobrania na stronie internetowej bip.klimontow.akcessnet.net.
Do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy i referencje na okoliczność potwierdzenia spełnienia warunków zamówienia.
6.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca nazwę firmy, adres wykonawcy którego ofertę wybrano zostanie zamieszczona na stronie internetowej klimontow.pl.
Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny unieważnienia.
7.Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać w Urzędzie Gminy w Klimontowie ul.Zysmana 1, 27-640 Klimontów lub telefonicznie pod nr telefonu 15 8661006, email:klimontow@klimontow.pl
8.Załączniki
– formularz oferty zał.nr 1
– projekt umowy – zał. nr 2