2015Przetargi

Zaproszenie do składanie ofert

Zaproszenie do składania ofert
dla zamówienia o szacunkowej wartości nieprzekraczającej
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro
Gmina Klimontów
ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów
klimontow.pl
tel. 158661006
fax 158661847
email: klimontow@klimontow.pl

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na realizacje zadania:
„Wykonanie przeglądu sprzętu ppoż oraz badanie zespołów prądotwórczych w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych i Urzędu Gminy w Klimontowie”.

 1. Określenie przedmiotu zamówienia:
  1. OSP Klimontów:
   • Gaśnica proszkowa GP – 6x ABC – 1szt.
   • Gaśnica proszkowa GP – 6x ABC – 1 szt.
   • Gaśnica proszkowa GP – 4x ABC – 1 szt,
   • Gaśnica proszkowa GP – 2x ABC- 2 szt,
   • Gaśnica proszkowa GP – 12x ABC – 1 szt,
   • Zespół prądotwórczy – FOGO FH3541, silnik spalinowy, czterosuwowy M21186,
   • Zespół prądotwórczy – Honda 1 fazowy 2,5 kw,
   • Zespół prądotwórczy – Honda 3 fazowy 7,5 kw,
  2. OSP Konary:
   • Gaśnica proszkowa GP – 2xABC – 1 szt,
   • Gaśnica proszkowa GP – 6x ABC – 2 szt,
   • Gaśnica proszkowa GP – 12x ABC – 1 szt,
   • Zespół prądotwórczy Honda EC2200 GV, EZCY 31000 – ZD5 – M510, silnik spalinowy,
  3. OSP Krobielice
   • Gaśnica proszkowa GP – 2x ABC – 1 szt,
   • Gaśnica proszkowa GP – 6x ABC – 1 szt,
   • Gaśnica proszkowa GP – 12x ABC – 1 szt,
   • Zespół prądotwórczy Honda EA 2000, nr EZEJ-1103696, silnik spalinowy, czterosuwowy Honda GX160, 5,5 KM
  4. OSP Zakrzów
   • Gaśnica proszkowa GP – 2x ABC – 3 szt,
   • Gaśnica proszkowa GP – 6x ABC – 1 szt,
   • Gaśnica proszkowa GP – 12x ABC – 1 szt,
   • Zespół prądotwórczy Honda EC 2200GV, EZCY 31000-ZD5-M510, silnik spalinowy, czterosuwowy Honda GX160 5,5 KM
  5. OSP Nawodzice
   • Gaśnica proszkowa GP – 6x ABC – 1 szt,
   • Gaśnica proszkowa GP – 2x ABC – 1 szt,
   • Gaśnica proszkowa GP – 1x ABC – 1 szt
  6. OSP Byszów
   • Gaśnica proszkowa GP – 6x ABC – 1 szt
   • Gaśnica proszkowa GP – 2x ABC – 1 szt.
  7. OSP Nasławice
   • Gaśnica proszkowa GP – 6x ABC – 1szt
  8. OSP Goźlice
   • Gaśnica proszkowa GP – 6x ABC – 1 szt
   • Zespół prądotwórczy Honda GX160 silnik spalinowy, czterosuwowy
  9. Urząd Gminy w Klimontowie
   • Gaśnica proszkowa GP – 6xABC – 6 szt,
  10. Samochody służbowe – Urząd Gminy Klimontów
   • Gaśnica proszkowa GP – 1x BC – 3 szt,
   • Gaśnica proszkowa GP – 2x ABC – 1 szt
 2. Termin wykonania zamówienia:
  Miesiąc od dnia podpisania umowy.
 3. Opis wymagań stawianych Wykonawcy:
  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają wymagania dotyczące:
  posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
  posiadania wiedzy i doświadczenia.
 4. Opis sposobu wyboru najkorzystniejszej oferty:
  Oferta z najniższą ceną złożoną przez Wykonawcę, spełniającego określone wymagania zostanie wybrana jako najkorzystniejsza: cena – 100%
 5. Miejsce i termin składania ofert:
  Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów – sekretariat osobiście, przesłać pocztą w terminie do 28.04.2015r.
  Oferta powinna być sporządzona na „Formularzu ofertowym” – druk do pobrania na stronie internetowej bip.klimontow.akcessnet.net
 6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), adres wykonawcy którego ofertę wybrano zostanie zamieszczona na stronie internetowej klimontow.pl
  Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny unieważnienia.
 7. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:
  Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać w Urzędzie Gminy
  w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów lub telefonicznie pod nr tel. 158661006, email: klimontow@klimontow.pl
 8. Osoba odpowiedzialna za kontakty z Wykonawcami:
  Małgorzata Kozieł – Karbownik