2014Przetargi

Zaproszenie do składanie ofert

Zaproszenie do składania ofert
dla zamówienia o szacunkowej wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Gmina Klimontów, ul.Zysmana 1, 27-640 Klimontów
www.klimontow.pl
tel. 158661006, fax 158661847,
email: klimontow@klimontow.pl

Zaprasza do składania ofert w postępowaniu na realizacje zadania:
„Opracowanie projektów uzupełnienia oświetlenia ulicznego na terenie gminy Klimontów”

 1. Określenie przedmiotu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i projektu uzupełnienia oświetlenia ulicznego odrębnego dla każdej miejscowości: Byszów, Goźlice, Konary, Nawodzice, Olbierzowice, Płaczkowice, Pokrzywianka, Szymanowice Górne, Śniekozy, Ułanowice zgodnie z warunkami określonymi przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów, Rejon Energetyczny Staszów.
  Zakres zamówienia obejmuje:

  • – uzyskanie map do celów projektowych
  • – opracowanie każdego projektu w 5 egz.
  • – opracowanie przedmiaru robót dla każdego zadania w 1 egz.
  • – opracowanie kosztorysu inwestorskiego dla każdego zadania w 1 egz.

  Projekt powinien być opracowany w formie drukowanej i elektronicznej. Projekt ma zawierać niezbędne uzgodnienia pozwalające na jego realizację.

 2. Termin wykonania zamówienia: do dnia 31.08.2014 rok.
 3. Opis wymagań stawianych Wykonawcy.
  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają wymagania dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania tj. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że przy realizacji zamówienia będzie dysponował: – co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia do projektowania w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
 4. Opis sposobu wyboru najkorzystniejszej oferty:
  Oferta z najniższą ceną złożoną przez Wykonawcę, spełniającego określone wymagania zostanie wybrana jako najkorzystniejsza: cena – 100%.
 5. Miejsce i termin składania ofert:
  Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów – sekretariat, osobiście lub przesłać pocztą w terminie do 10.07.2014 roku.
  Oferta powinna być sporządzona na „Formularzu ofertowym” – druk do pobrania na stronie internetowej bip.klimontow.akcessnet.net.
 6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę firmy, adres wykonawcy którego ofertę wybrano zostanie umieszczona na stronie internetowej www.klimontow.pl. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny unieważnienia.
 7. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać w Urzędzie Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów , lub telefonicznie pod nr. Tel.15 8661 006, email:klimontow@klimontow.pl
 8. Osoba odpowiedzialna za kontakty z Wykonawcami:
  Dorota Szemraj