Klimontowska Świetlica Środowiskowa

Zaproszenie do udziału w projekcie

loga_kss

Gmina Klimontów/Ośrodek Pomocy Społecznej w Klimontowie
zaprasza w dniu 01.06.2017 r. o godz. 1500 (czwartek)

wszystkich zainteresowanych uczestnictwem (dorosłych oraz rodziców wraz z dziećmi), w kompleksowych, wysokiej jakości środowiskowych usługach społecznych świadczonych w ramach projektu
„Klimontowska świetlica środowiskowa”
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem
Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych
Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych
Projekt realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Klimontowie od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r.

Zachęcamy osoby dorosłe, rodziców/prawnych opiekunów oraz ich dzieci do wzięcia udziału w otwartej rekrutacji przez cały okres realizacji projektu i skorzystania z bezpłatnego punktu świadczenia usług społecznych takich jak porady psychologiczne, porady prawne, grupy wsparcia.

W ramach działalności świetlicy prowadzone będą zajęcia:

  • języka angielskiego, niemieckiego,
  • muzyczne (nauka śpiewu, gry na gitarze, keyboardzie, perkusji),
  • taneczne (rytmika, taniec standardowy i nowoczesny),
  • komputerowe (nauka pakietu biurowego – podstawa, nauka o zagrożeniach w sieci, pakiet e-obywatel).

Zapewniamy opiekę wychowawczą dzieci i młodzieży, warunki do nauki własnej i pomocy w nauce, organizację czasu wolnego, rozwój zainteresowań i uzdolnień, pomoc dziecku w radzeniu sobie z życiowymi problemami, kryzysami, stała współpraca z rodzicami lub opiekunami dziecka.
Dzieciom zostanie zapewniona fachowa opieka merytoryczna poprzez zatrudnienie kadry pedagogicznej.
Działalność świetlicy prowadzona będzie w godzinach popołudniowych, przez 5 dni roboczych w tygodniu, od godziny 1300 do 1900.
Miejsce spotkania: Klimontowska świetlica środowiskowa (parter Gminnego Ośrodka Kultury w Klimontowie ul. Krakowska 6).
Zapisy do projektu prowadzone są w Biurze Projektu – Ośrodek Pomocy Społecznej w Klimontowie ul. Zysmana 5, tel. 158661774

Udział w projekcie jest bezpłatny