2014Przetargi

Zapytanie ofertowe

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
dla zamówienia o szacunkowej wartości nieprzekraczającej
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro

Gmina Klimontów
ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów
www.klimontow.pl
tel. 158661006
fax 158661847
email: klimontow@klimontow.pl

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na realizacje zadania:
„Dostawa używanego samochodu dostawczego dla potrzeb Urzędu Gminy w Klimontowie”

 1. Określenie przedmiotu zamówienia
  Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę bezwypadkowego, używanego samochodu dostawczego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony spełniającego następujące warunki:

  1. Kompletny pojazd musi być sprawny technicznie oraz gotowy do podjęcia natychmiastowej pracy.
  2. Dla pojazdu zarejestrowanego w Polsce: powinien posiadać aktualne badania techniczne potwierdzone wpisem do dowodu rejestracyjnego i aktualne obowiązkowe ubezpieczenie OC.
  3. W przypadku gdy pojazd jest zarejestrowany poza granicami kraju: powinien mieć komplet dokumentów wraz z tłumaczeniami przewidzianymi przepisami prawa uprawniającymi do zakupu i zarejestrowania na terenie Polski.
  4. Sprzedający winien być właścicielem pojazdu lub mieć pisemne prawo do dysponowania.
  5. Samochód winien spełniać następujące kryteria:
   • Rok produkcji – 1996 „lub młodszy”,
   • Silnik wysokoprężny o mocy – minimum 90 KM,
   • Skrzynia biegów – manualna,
   • Ilość miejsc siedzących – minimum 6,
   • Typ zabudowy: kabina podwójna, przestrzeń ładunkowa z plandeką
   • Długość przestrzeni ładunkowej – minimum 200 cm,
   • Koło zapasowe – pełnowymiarowe,
   • Wyposażenie dodatkowe – hak,
 2. Termin wykonania zamówienia
  14 dni od daty podpisania umowy
 3. Przygotowanie oferty
  Do oferty (wg załącznika nr 1) należy dołączyć następujące dokumenty:

  • uwierzytelnioną kserokopię dowodu rejestracyjnego oferowanego samochodu
  • zdjęcia pojazdu
 4. Opis sposobu wyboru najkorzystniejszej oferty
  Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

  1. Cena oferty – 70%,
  2. Rok produkcji pojazdu – 15%,
   Ocena zostanie przeprowadzona następująco:

   • Rok produkcji 1994 „i starszy” – 5 pkt
   • Rok produkcji 1995 – 10 pkt
   • Rok produkcji 1996 „i młodszy” – 15 pkt
  3. Przebieg pojazdu – 15%
   Ocena zostanie przeprowadzona następująco:

   • Przebieg pojazdu powyżej 400 001 km – 5 pkt
   • Przebieg pojazdu 350 001 km – 400 000 km – 10 pkt
   • Przebieg pojazdu poniżej 350 000 km – 15 pkt
 5. Miejsce i termin składania ofert:
  Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Urzędu Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów – sekretariat osobiście, przesłać pocztą, w terminie do 29.01.2014 r. do godz. 11.00.
 6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), adres wykonawcy którego ofertę wybrano zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.klimontow.pl
  Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny unieważnienia.
 7. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia
  Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać w Urzędzie Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów lub telefonicznie pod nr tel. 158661006, email: klimontow@klimontow.pl
 8. Osoba odpowiedzialna za kontakty z Wykonawcami
  Wojciech Kiliański