2016Przetargi

Bankowa obsługa budżetu Gminy Klimontów wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi

Klimontów: Bankowa obsługa budżetu Gminy Klimontów wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi
Numer ogłoszenia: 24699 – 2016; data zamieszczenia: 09.03.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Klimontów , ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8661006, faks 015 8661847.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.klimontow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bankowa obsługa budżetu Gminy Klimontów wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: I. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest prowadzenie bankowej obsługi rachunków budżetu Gminy Klimontów oraz jednostek organizacyjnych (rachunki podstawowe, pomocnicze: depozyty, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, rachunki wydzielone jednostek oświatowych) polegającej na 1. Otwarciu i prowadzeniu rachunków bieżących Gminy Klimontów oraz jej jednostek organizacyjnych z zachowaniem tajemnicy wynagrodzeń.2. Otwarciu i prowadzeniu rachunków pomocniczych i specjalnych, w tym rachunków związanych z rozliczaniem środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej Gminy i jej jednostek organizacyjnych.3.Otwarciu i prowadzeniu nowych rachunków bieżących i pomocniczych w zależności od potrzeb Zamawiającego.4. Realizacji poleceń przelewów w wersji papierowej i elektronicznej.5. Realizacji poleceń przelewów na rachunki w banku obsługującym i na rachunki w innych bankach.6. Przyjmowaniu wszystkich wpłat gotówkowych. 7. Dokonywaniu wypłat gotówkowych z rachunków bankowych na podstawie czeków. 8. Wydawaniu blankietów czeków gotówkowych. 9. Sporządzaniu codziennych wyciągów bankowych w formie papierowej lub w formie pliku elektronicznego. 10. Oprocentowaniu środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych. 11. Umożliwieniu lokowania wolnych środków na lokatach terminowych. 12. Oprocentowaniu środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach lokat. 13. Zapewnieniu elektronicznego systemu obsługi bankowej dla dowolnej ilości stanowisk. 14. Wydawaniu opinii bankowej o prowadzonym rachunku bankowym oraz innych opinii i zaświadczeń. 15. Potwierdzaniu sald. 16. Zamykaniu rachunków bankowych zgodnie z dyspozycją Zamawiającego. 17. Wykonywaniu innych typowych czynności bankowych, obejmujących obsługę bankową budżetu, zaistniałych w trakcie wykonywania zamówienia np. zmiana wzorów podpisów, potwierdzenie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych, 18. Udzielaniu na wniosek Zamawiającego krótkoterminowego kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej na dany rok w uchwale budżetowej. Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym obliczone według stawki WIBOR 1M obowiązującej w ostatnim dniu roboczym miesiąca, powiększone o stałą marżę banku II Wymagania co do realizacji przedmiotu zamówienia: 1. Od pierwszego dnia obowiązywania umowy Wykonawca zapewni prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Klimontów w siedzibie, placówce, oddziale lub filii banku – znajdujących się w miejscowości Klimontów. 2. Nie przewiduje się prowizji z tytułu udzielenia kredytu w rachunku bieżącym. 3. Zapewnienie elektronicznego systemu obsługi bankowej w szczególności powinno polegać na: możliwości wysyłania przelewów za pośrednictwem Internetu w formie elektronicznej, możliwości generowania wyciągów bankowych, możliwości uzyskiwania informacji o operacjach na rachunkach i saldach, możliwości dokonywania lokat, możliwości przeglądania historii operacji na rachunkach, tworzeniu zbiorów danych rachunków, kontrahentów i innych danych ewidencyjnych, udzieleniu wsparcia informatycznego w razie awarii programu, instalacji systemu bankowości elektronicznej i przeszkoleniu pracowników. 4. Wdrożenie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych na dowolnej ilości stanowisk oraz przeszkolenie pracowników bez opłat i prowizji. 5. Przyjmowanie wpłat gotówkowych własnych Zamawiającego i od osób trzecich na rachunki Zamawiającego bez opłat i prowizji. 6. Brak prowizji i opłat od przelewów dokonywanych przez Zamawiającego wewnątrz banku pomiędzy rachunkami gminy i jednostek. 7. Brak prowizji i opłat od przelewów dokonywanych przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, którzy posiadają rachunek bankowy w banku prowadzącym obsługę bankową Zamawiającego. 8. Wydawanie opinii i zaświadczeń bankowych o prowadzonych rachunkach bankowych oraz zmiana wzorów podpisów bez opłat i prowizji. 9. Brak opłat i prowizji od czynności likwidacji (zamykania) rachunków. 10. Ewentualne reklamacje usługi będą załatwianie przez Wykonawcę w terminie do 14 dni od dnia zgłoszenia. 3. Zamówieniem niniejszym objąć należy następujące jednostki: 1. Urząd Gminy w Klimontowie, 2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Klimontowie, 3. Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Klimontowie, 4. Przedszkole samorządowe w Klimontowie, 5. Publiczna Szkoła Podstawowa w Klimontowie, 6. Gimnazjum w Klimontowie, 7. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Klimontowie, 8. Gminny Ośrodek Kultury w Klimontowie, 9. Gminna Biblioteka Publiczna w Klimontowie,.

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.00.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 60.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium przez Wykonawcę

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego lub inny dokument potwierdzający uprawnienia do działalności bankowej
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wymagane jest złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wymagane jest złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wymagane jest złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wymagane jest złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oferta cenowa zgodna z załączonym drukiem formularza oferty – załącznik nr 1 do SIWZ. Oświadczenie, że Wykonawca od pierwszego dnia obowiązywania umowy będzie dysponował siedzibą, oddziałem, filią lub placówką w miejscowości Klimontów w celu zapewnienia prowadzenia bankowej obsługi budżetu Gminy Klimontów- załącznik nr 4 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 80
 • 2 – oprocentowanie środków na rachunkach bankowych – 15
 • 3 – oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym – 5

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z zapisami określonymi w SIWZ

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:bip.klimontow.akcessnet.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.03.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów – sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie