2015Przetargi

Realizacja zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na 2015 rok

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity. Dz. U. Z 2010 r., Nr 234 poz 1536 z póź. zm.) i Uchwały Nr XLIII/416/14 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 29 października 2014r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Klimontów z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 r.

Wójt Gminy Klimontów
w dniu 10 luty 2015r
ogłasza otwarty konkurs ofert
na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na 2015 rok.

Rodzaj zadania: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w tym:
prowadzenie zajęć świetlicowych poprzez:

 • zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży na terenie miejsca zamieszkania,
 • rozwijanie zainteresowań i talentów,
 • poprawę sprawności fizycznej,
 • rozwój umiejętności interpersonalnych,
 • kształtowanie właściwych postaw społecznych,
 • zatrudnienie animatorów, instruktorów, trenerów,
 • zakup materiałów i towarów potrzebnych do realizacji zadania,

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: wynosi 20 000.00 zł
Wysokość dotacji dla podmiotów uprawnionych nie może przekroczyć 80% całkowitych kosztów realizacji zadania.
Wymagany wkład własny podmiotu wynosi minimum 20% całkowitej wartości zadania, w tym:

 • wkład finansowy podmiotu – 10 %,
 • wkład pozafinansowy (świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków organizacji) – 10%.

albo

 • wkład pozafinansowy (świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków organizacji) – 20 %.

W 2014 r dotacja na zadanie: przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym wynosiła– 20.000,00 zł.

Zasady przyznawania dotacji:
W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców gminy Klimontów .
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w wyznaczonym terminie ofert na druku zgodnym ze wzorem załączonym do niniejszego ogłoszenia, jak również do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25)

Do ofert należy dołączyć:

 1. kopię aktualnego statutu lub adres strony internetowej, na której jest on udostępniony
 2. kopię wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego zgodną z aktualnym stanem prawnym i faktycznym (aktualny oznacza, że dane zawarte w dokumencie zgodne są ze stanem faktycznym),
 3. sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za poprzedni rok,(dotyczy organizacji działających powyżej jednego roku)
 4. zaświadczenie z banku lub kserokopia wyciągu bankowego informująca o aktualnym numerze konta bankowego podmiotu. W przypadku złożenia kserokopii w/w. dokumentów, osoby reprezentujące podmiot, występujące o dotację zobowiązane są potwierdzić je za zgodność z oryginałem.
 5. Załączniki muszą spełniać wymogi ważności, tzn. muszą być podpisane przez osoby uprawnione, wymienione w KRS. Kserokopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem. Jeśli osoby uprawnione nie dysponują pieczęciami imiennymi powinny podpisać się pełnym imieniem i nazwiskiem z zaznaczeniem pełnionej funkcji.
 6. Do oferty można dołączyć posiadane rekomendacje uzyskane od jednostek samorządu terytorialnego lub innych podmiotów – nie są one jednak załącznikiem obowiązkowym.
 7. Załączniki powinny być w sposób trwały związane (spięte, zszyte) z ofertą
 8. Oferta jest sporządzona prawidłowo pod względem formalnym jeżeli spełnia następujące kryteria:
  • oferent jest uprawniony do udziału w konkursie,
  • oferta jest złożona na prawidłowym formularzu w wymaganym w regulaminie terminie,
  • oferta jest prawidłowo wypełniona, w sposób czytelny,
  • oferta jest podpisana przez osoby uprawnione.
 9. Oferty nie spełniające powyższych wymogów, określonych w ust. 1 i 8 czyli niekompletne i/lub nieprawidłowe zostaną odrzucone ze względów formalnych.

Ponadto Oferta musi spełniać, zawierać i być

 • zrozumiała i przejrzysta,
 • kwalifikacje osób realizujących działania,
 • kompletność opisu działań,
 • mierzalność efektów,
 • spodziewane rezultaty i efekty realizacji zadania,
 • maksymalną efektywność wykorzystania środków,
 • grupa adresatów, do których skierowane jest zadanie i ich przewidywana liczba.

Oferty podpisane przez uprawnione osoby i zawierające wymagane załączniki, należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na 2015 rok”. Decyduje data wpływu oferty do Urzędu Gminy w Klimontowie, potwierdzona pieczęcią wpływu, a nie data stempla pocztowego.

Dotacje nie będą udzielane na:

 • dotowanie przedsięwzięć, które są dofinansowywane z budżetu Gminy lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych
 • pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundację kosztów
 • zadania i zakupy inwestycyjne
 • budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów,
 • działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego
 • udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym
 • działalność polityczną i religijną

Złożenie ofert na realizacje zadania nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.
W przypadku wyboru oferty zlecenie zadania nastąpi w formie:

 • powierzenia wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji lub
 • wsparcia wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

Z wnioskodawcą, Wójt Gminy (albo osoba przez niego upoważniona) może prowadzić negocjacje zamknięte w zakresie dotyczącym:

 • zmiany terminu i harmonogramu realizacji zadania wynikającego ze złożonej oferty,
 • zmniejszenia łącznej kwoty zaproponowanej w kosztorysie oferty do dofinansowania dotacją z budżetu Gminy,
 • przesunięć (odpowiednio zwiększeń i zmniejszeń) między pozycjami kosztorysu proponowanymi do finansowania dotacją z budżetu Gminy,
 • zmniejszenia, albo wykluczenia finansowania określonej pozycji kosztorysu dotacją z budżetu Gminy,
 • Negocjacje są protokołowane i stanowią dokumentację otwartego konkursu ofert.

Oferta zmieniona przez wnioskodawcę w wyniku negocjacji jest traktowana jako oferta ostateczna, z zastrzeżeniem ofert nie spełniających wymagań. Za oferty ostateczne uznaje się również złożone w terminie oferty wykonawców, którzy ich nie zmienili w wyniku negocjacji.

Zlecenie zadania i przyznanie dotacji nastąpi na podstawie umowy z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity. Dz. U. z 2010 r., Nr 234 poz. 1536z póź. zm). Dotacja będzie przekazana w transzach szczegółowo opisanych w umowie.

Termin i warunki realizacji zadania:

 • Realizacja zadania powinna nastąpić w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 30.11.2015 roku.
 • Koszty realizacji zadania poniesione przez oferenta przed podpisaniem umowy nie podlegają refundacji przez gminę.
 • Szczegółowe terminy i warunki realizacji zadania określone zostaną w zawartej umowie.

Termin składania ofert.

 • Oferty należy złożyć w terminie od 10 lutego 2015 r. do dnia 05 marca 2015 r. w sekretariacie Urzędu Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1.
 • Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.
Otwarcie, rozpatrzenie ofert i ostateczne rozstrzygniecie konkursu nastąpi w terminie 14 dni od terminu końcowego przyjmowania ofert.
Rozpatrując oferty będą stosowane następujące kryteria:

 • zgodność merytoryczną złożonej oferty z zadaniem wyszczególnionym w niniejszym ogłoszeniu,
 • posiadane przez wnioskodawcę odpowiedniego doświadczenia w zakresie realizacji podobnych programów,
 • posiadane zasoby kadrowe i materiałowe,
 • zakres rzeczowy, jakość wykonywania ofert w tym:
  • atrakcyjność prowadzonych zajęć,

Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać w siedzibie tut. Urzędu, pokój nr 6 lub telefonicznie 158661100 wew. 23